Προκηρύξεις


Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Συστήματος Ασύρματης Αναγνώρισης Αντικειμένων προς Αντικατάσταση Γραμμικών Ετικετών (Barcode) και συσκευές Ραδιοσυχνικής Αναγνώρισης (RFID TAGS)

Περιγραφή: 

Η Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου σας γνωστοποιεί ότι την 20η Οκτωβρίου 2006, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 10.00 π.μ.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τρίτη, Οκτώβριος 10, 2006

Πρόσληψη ενός (1) επιστήμονα κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκομών με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υποστήριξη του προγράμματος με τίτλο «Αναβάθμιση Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Αιγαίου»

Περιγραφή: 

Πρόσληψη ενός (1) επιστήμονα κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκομών με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υποστήριξη του προγράμματος με τίτλο «Αναβάθμιση Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Αιγαίου»

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τετάρτη, Σεπτέμβριος 13, 2006

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας επιστημονικών εντύπων, περιοδικής έκδοσης, εκδιδόμενων στην αλλοδαπή

Περιγραφή: 

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου σας γνωστοποιεί ότι στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου του ΕΠΕΑΕΚ (Μέτρο 2.1) «Αναβάθµιση Βιβλιοθήκης Πανεπιστηµίου Αιγαίου», το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) κατά 75% και από Εθνικούς Πόρους κατά 25%, την 22η Αυγούστου 2006, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ. στα γραφεία της Βιβλιοθήκης (Κουντουριώτη 47Γ – Μυτιλήνη), θα διεξαγάγει πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την συµφερότερη προσφορά (Απόφαση Επιτροπής Ερευνών 192/19.07.2006)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Πέμπτη, Ιούλιος 20, 2006

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη Πληροφορικής.

Περιγραφή: 

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράµµατος «Αναβάθµιση της Βιβλιοθήκης Πανεπιστηµίου Αιγαίου» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ που ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ κατά 75% ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ κατά 25% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ, ενδιαφέρεται για την ανάθεση έργου σε έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη Πληροφορικής (απόφαση 190/17.04.2006, θέµα 9ii της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου), µε αντικείµενο την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρµογών για χρονικό διάστηµα έως δέκα επτά (17) µηνών.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Πέμπτη, Ιούλιος 6, 2006

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε εξωτερικούς συνεργάτες

Περιγραφή: 

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υποστήριξη του προγράμματος με τίτλο «Αναβάθμιση Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Αιγαίου»:
- ενός (1) επιστήμονα κλάδου ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων και πέντε (5) επιστημόνων ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων
- ενός (1) επιστήμονα ΠΕ Γεωγράφου

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Δευτέρα, Ιούλιος 3, 2006

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας εκπαιδευτικού οπτικοακουστικού υλικού

Περιγραφή: 

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου σας γνωστοποιεί ότι στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου του ΕΠΕΑΕΚ (Μέτρο 2.1) «Αναβάθµιση Βιβλιοθήκης Πανεπιστηµίου Αιγαίου», το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) κατά 75% και από Εθνικούς Πόρους κατά 25%, την 27η Ιουνίου 2006, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12.00 π.µ.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Παρασκευή, Ιούνιος 9, 2006

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συνεργασία με την Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Περιγραφή: 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συνεργασία με την Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου:

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 7, 2004

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για προμήθεια σαράντα (40) σταθμών εργασίας

Περιγραφή: 

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια σαράντα (40) σταθμών εργασίας της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τετάρτη, Σεπτέμβριος 1, 2004

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συνεργασία με την Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Περιγραφή: 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με την Βιβλιοθήκη ενός (1) επιστήμονα Πληροφορικής.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Δευτέρα, Μάιος 17, 2004

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια επιστημονικών περιοδικών εκδιδόμενων στην αλλοδαπή για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Περιγραφή: 

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια επιστημονικών περιοδικών, εκδιδόμενων στην αλλοδαπή για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τετάρτη, Μάρτιος 17, 2004

Σελίδες