Προκήρυξη (20/07/2006)

Περιγραφή: 

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου σας γνωστοποιεί ότι στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου του ΕΠΕΑΕΚ (Μέτρο 2.1) «Αναβάθµιση Βιβλιοθήκης Πανεπιστηµίου Αιγαίου», το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) κατά 75% και από Εθνικούς Πόρους κατά 25%, την 22η Αυγούστου 2006, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ. στα γραφεία της Βιβλιοθήκης (Κουντουριώτη 47Γ – Μυτιλήνη), θα διεξαγάγει πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την συµφερότερη προσφορά (Απόφαση Επιτροπής Ερευνών 192/19.07.2006)
για την προµήθεια επιστηµονικών εντύπων, περιοδικής έκδοσης, εκδιδόµενων στην αλλοδαπή για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και των Παραρτηµάτων της στα νησιά Μυτιλήνη, Χίο, Σάµο, Σύρο και Ρόδο.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Πέμπτη, Ιούλιος 20, 2006

Τύπος επικαιρότητας: