Δικαιώματα-Υποχρεώσεις

Δικαιώματα

 • Οι χρήστες/χρήστριες απευθύνονται στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις πηγές, τις υπηρεσίες και θέματα λειτουργίας της Βιβλιοθήκης.
 • Οι χρήστες/χρήστριες μπορούν να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές και τον τεχνικό εξοπλισμό της Βιβλιοθήκης για την κάλυψη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και ακαδημαϊκών αναγκών τους.
 • Οι χρήστες/χρήστριες έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν προσωπικούς φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές (τύπου tablet και laptop) για την κάλυψη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και ακαδημαϊκών αναγκών τους.
 • Οι χρήστες/χρήστριες που δεν διαθέτουν προσωπικό φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή και επιθυμούν να μελετήσουν στους χώρους των αναγνωστηρίων, έχουν τη δυνατότητα να δανειστούν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή (τύπου tablet και laptop) από τη Βιβλιοθήκη.
 • Οι χρήστες/χρήστριες έχουν τη δυνατότητα να φωτοτυπούν υλικό που τους ενδιαφέρει (αποσπάσματα βιβλίων, κ.ά.) ή μη δανειζόμενο υλικό (άρθρα περιοδικών, αποσπάσματα τεκμηρίων γκρίζας βιβλιογραφία κ.ά.), λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων.
 • Οι χρήστες/χρήστριες -Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.

Υποχρεώσεις

 • Η απόκτηση της ιδιότητας του χρήστη-μέλους της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνεπάγεται αποδοχή του Κανονισμού Χρήσης της.
 • Οι χρήστες/χρήστριες είναι υποχρεωμένοι/υποχρεωμένες να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του προσωπικού της Βιβλιοθήκης και να σέβονται τους χώρους, καθώς και τους/τις άλλους/άλλες χρήστες/χρήστριες.
 • Οι χρήστες/χρήστριες οφείλουν να είναι προσεκτικοί στον τρόπο χρήσης του υλικού και του εξοπλισμού της Βιβλιοθήκης. Οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια αποκαθίσταται ή αποζημιώνεται από τον/την χρήστη/χρήστρια που την προκάλεσε.
 • Oι χρήστες/χρήστριες δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους προσωπικά αντικείμενα (τσάντες, ομπρέλες, κτλ.) τους χώρους της Βιβλιοθήκης (αναγνωστήριο, βιβλιοστάσια, κτλ.). Μπορούν να τα τοποθετούν στα ειδικά ντουλάπια φύλαξης προσωπικών αντικειμένων που υπάρχουν στους χώρους υποδοχής των Παραρτημάτων.
 • Απαγορεύεται η ομιλία και ο θόρυβος στους χώρους των αναγνωστηρίου και των βιβλιοστασίων της Βιβλιοθήκης.
 • Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων στους χώρους της Βιβλιοθήκης.
 • Απαγορεύεται η κατανάλωση φαγητών ή ποτών (καφέδες, αναψυκτικά κτλ.) στους χώρους της Βιβλιοθήκης.
 • Απαγορεύεται το κάπνισμα στους χώρους της Βιβλιοθήκης.
 • Δεν επιτρέπεται η είσοδος των χρηστών/χρηστριών στις περιοχές της Βιβλιοθήκης, στις οποίες δεν έχει πρόσβαση το κοινό, εκτός αν συνοδεύονται από υπάλληλο της Βιβλιοθήκης.
 • Οι χρήστες/χρήστριες οφείλουν να ενημερώνουν το προσωπικό της Βιβλιοθήκης για τυχόν αλλαγές στα προσωπικά τους στοιχεία.
 • Οι χρήστες/χρήστριες οφείλουν να ελέγχουν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) του Ιδρύματος τακτικά, προκειμένου να ενημερώνονται για τις ανακοινώσεις της Βιβλιοθήκης.