Σταθμοί εργασίας για χρήστες

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει νησίδες σταθμών εργασίας (τερματικά χρηστών) σε όλα τα Παραρτήματά της για την κάλυψη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και ακαδημαϊκών αναγκών των χρηστών της. Οι σταθμοί εργασίας εξασφαλίζουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και τις ηλεκτρονικές πηγές και υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης μέσω της Πύλης της.

Η πρόσβαση στους σταθμούς εργασίας προσφέρεται:

  • στα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες, καθηγητές/καθηγήτριες, ερευνητές/ερευνήτριες και διοικητικό προσωπικό) μέσω των στοιχείων του λογαριασμού τους στο Ίδρυμα.
  • στους/στις επισκέπτες/επισκέπτριες μέσω στοιχείων (username/password) που μπορούν να ζητήσουν από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης και ισχύουν μόνο μία ημέρα.

Η χρήση των σταθμών εργασίας γίνεται χωρίς χρονικούς περιορισμούς.

Οι σταθμοί εργασίας παρέχουν τη δυνατότητα αναπαραγωγής CD/DVD-ROM και χρήσης μνήμης USB.

Οι σταθμοί εργασίας δεν παρέχουν τη δυνατότητα εκτύπωσης.