Προκηρύξεις


Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης (Τεχνικού Διαλόγου), για μέρος των εγγράφων (Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών και Προϋπολογισμός) για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος

Περιγραφή: 

Η Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου προβαίνει στην διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης (Τεχνικού Διαλόγου), για μέρος των εγγράφων (Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών και Προϋπολογισμός) για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τετάρτη, Σεπτέμβριος 5, 2012

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας επιστημονικών βιβλίων εκδιδόμενων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή

Περιγραφή: 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σας γνωστοποιεί ότι δυνάμει της απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου αρ.συν. 35/29.08.2012, θέμα 5.3, (ΑΔΑ Β4Γ5469Β7Λ 2ΞΩ) την 19η Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, επί της οδού Κομνηνάκη 45, στη Μυτιλήνη, θα διεξάγει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια επιστημονικών, εκδιδόμενων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή έντυπων τεκμηρίων (βιβλίων) και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τρίτη, Σεπτέμβριος 4, 2012

Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανανέωση της συντήρησης εξειδικευμένων εφαρμογών λογισμικού για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Περιγραφή: 

Η Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου σας γνωστοποιεί ότι στις 21 Οκτωβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης επί της οδού Κομνηνάκη αριθμ. 45, στη Μυτιλήνη, θα διεξαγάγει απευθείας ανάθεση με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 1385 (Α.Π.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τρίτη, Οκτώβριος 11, 2011

Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανανέωση συνδρομής της Βάσης Δεδομένων Classification Web για το διάστημα 1/09/2011 έως 31/08/2012 για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Περιγραφή: 

Η Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου σας γνωστοποιεί ότι στις 27 Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης, επί της οδού Κομνηνάκη, αριθμ. 45, στη Μυτιλήνη, θα διεξαγάγει απευθείας ανάθεση με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την ανανέωση συνδρομής της Βάσης Δεδομένων Classification Web για το διάστημα 1/09/2011 έως 31/08/2012 για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Παρασκευή, Ιούλιος 15, 2011

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας επιστημονικών εντύπων, περιοδικής έκδοσης, εκδιδόμενων στην αλλοδαπή (συνδρομές έτους 2011) για την κάλυψη των αναγκών της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Περιγραφή: 

Η Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου σας γνωστοποιεί ότι στις 26 Ιουλίου,ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης, επί της οδού Κομνηνάκη αριθμ. 45, στη Μυτιλήνη, θα διεξαγάγει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά (Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου 84/09.06.2010, θέμα 5.5) για την προμήθεια επιστημονικών εντύπων, περιοδικής έκδοσης, εκδιδόμενων στην αλλοδαπή για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και των Παραρτημάτων.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Δευτέρα, Ιούλιος 12, 2010

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας συνδρομών για την εν γραμμή πρόσβαση και αναζήτηση σε πέντε (5) βάσεις δεδομένων για την κάλυψη των αναγκών της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Περιγραφή: 

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του 84/9.06.2010, θέμα 5.6 προκήρυξε στις 6 Ιουλίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης, επί της οδού Κομνηνάκη αριθμ. 45, στη Μυτιλήνη, πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά συνδρομή βάσης/ή για το σύνολο των προς προμήθεια συνδρομών για την εν γραμμή πρόσβαση σε πέντε (5) Βάσεις Δεδομένων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του συνόλου των χρηστών του δικτύου του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Δευτέρα, Ιούνιος 21, 2010

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας επιστημονικών εντύπων, περιοδικής έκδοσης, εκδιδόμενων στην αλλοδαπή (συνδρομές έτους 2010) για την κάλυψη των αναγκών της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Περιγραφή: 

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια επιστημονικών εντύπων, περιοδικής έκδοσης, εκδιδόμενων στην αλλοδαπή (συνδρομές έτους 2010) για την κάλυψη των αναγκών της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τετάρτη, Ιούλιος 8, 2009

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια συνδρομών (2009) σε εν γραμμή πρόσβαση και αναζήτηση σε πέντε (5) Βάσεις Δεδομένων για την κάλυψη των αναγκών του συνόλου των χρηστών του δικτύου του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Περιγραφή: 

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος / ή για το σύνολο των προς προμήθεια συνδρομών (για το έτος 2009) σε εν γραμμή πρόσβασης σε πέντε (5) Βάσεις Δεδομένων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του συνόλου των χρηστών του δικτύου του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Πέμπτη, Ιούνιος 18, 2009

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια της Βάσης Δεδομένων JSTOR – Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Περιοδικών, JSTOR Arts and Sciences I (συνδρομή 2010)

Περιγραφή: 

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια της Βάσης Δεδομένων JSTOR – Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Περιοδικών, JSTOR Arts and Sciences I (συνδρομή 2010) προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Τμημάτων του Ιδρύματος, του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τρίτη, Απρίλιος 28, 2009

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την ανάδειξη του αναδόχου για την ανάπτυξη ηλεκτρονικού διαδραστικού Άτλαντα του Αιγαίου

Περιγραφή: 

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού, Διαδραστικού Άτλαντα του Αιγαίου».

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Παρασκευή, Νοέμβριος 16, 2007

Σελίδες