Προκήρυξη (06/07/2006)

Περιγραφή: 

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράµµατος «Αναβάθµιση της Βιβλιοθήκης Πανεπιστηµίου Αιγαίου» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ που ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ κατά 75% ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ κατά 25% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ, ενδιαφέρεται για την ανάθεση έργου σε έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη Πληροφορικής (απόφαση 190/17.04.2006, θέµα 9ii της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου), µε αντικείµενο την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρµογών για χρονικό διάστηµα έως δέκα επτά (17) µηνών.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Πέμπτη, Ιούλιος 6, 2006

Τύπος επικαιρότητας: