Θέματα αναπαραγωγής έντυπων τεκμηρίων

Η χρήση των τεκμηρίων της Βιβλιοθήκης (όπως βιβλία, περιοδικά, διατριβές, κλπ.) υπόκειται στις ρυθμίσεις του νόμου 2121/1993 (“Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιωμάτα και Πολιτιστικά Θεμάτα”). Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα τεκμήρια της Βιβλιοθήκης (όπως βιβλία, περιοδικά, διατριβές, κλπ.) παρέχονται για προσωπική μελέτη.

Δεν επιτρέπεται από το νόμο η αποθήκευση, εκμετάλλευση και αναπαραγωγή τους για εμπορική χρήση, προκειμένου να προστατευτούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των δημιουργών τους.

Ειδικότερα δεν επιτρέπεται η φωτοτυπική αναπαραγωγή βιβλίων, περιοδικών, εντύπων ή άλλου υλικού.
Μόνον κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η φωτοτυπική αναπαραγωγή αυστηρά για ιδιωτική χρήση δανειζόμενου (π.χ. αποσπάσματα βιβλίων) και μη (π.χ. άρθρα περιοδικών) υλικού.
Στην περίπτωση αυτή:
α) η φωτοτυπική αναπαραγωγή γίνεται από τον ίδιο το χρήστη ή από την ίδια την χρήστρια. Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης δεν αναλαμβάνει καμία πράξη φωτοτυπικής αναπαραγωγής για λογαριασμό των χρηστών/χρηστριών.
β) η φωτοτυπική αναπαραγωγή γίνεται για προσωπική χρήση ή για χρήση από το άμεσο οικογενειακό ή κοινωνικό περιβάλλον του/της χρήστη/χρήστριας.

Θα πρέπει όμως να λαμβάνεται υπόψη ότι υπάρχουν, σε κάθε περίπτωση, όρια της επιτρεπτής φωτοτυπικής αναπαραγωγής, έτσι ώστε να μην εμποδίζεται η κανονική εκμετάλλευση του έργου από αυτόν/αυτούς που έχουν τα πνευματικά δικαιώματα ή να βλάπτονται αδικαιολόγητα τα νόμιμα συμφέροντα του/της δημιουργού. Συγκεκριμένα, επιτρέπεται η αναπαραγωγή μόνο μικρού μέρους κάθε έργου, όπως, για παράδειγμα, ένας μικρός αριθμός σελίδων ενός βιβλίου ή περιοδικού. Η αναπαραγωγή ολόκληρου βιβλίου ή τεύχους περιοδικού ή/και σε πολλαπλά αντίτυπα χωρίς την άδεια του/της δημιουργού και του/της εκδότη/εκδότριας, ακόμα κι αν γίνεται από τον ίδιο το χρήστη, ακόμη και αν γίνει για προσωπική χρήση, δεν επιτρέπεται από τον νόμο 2121/1993, καθώς προσβάλλει τα δικαιώματα του/της δημιουργού/δικαιούχου.

Η παράβαση αυτών των απαγορεύσεων επισύρει συνέπειες για τους/τις χρήστες/χρήστριες. Σε μια τέτοια περίπτωση ο/η χρήστης/χρήστρια έχει ευθύνη για αποζημίωση του φυσικού ή νομικού προσώπου που υπέστη περιουσιακή ή ηθική βλάβη από τις παράνομες ενέργειές του, βάσει του νόμου 2121/1993. Επίσης, μπορεί να επιβληθεί ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή από 2.900 έως 15.000 ευρώ, ενώ μεγαλύτερες ποινές μπορούν να επιβληθούν ανάλογα με τη ζημιά και τις περιστάσεις της παράνομης πράξης.