Κανονισμός Χρήσης Βιβλιοθήκης

1. Δικαίωμα επιτόπιας χρήσης των υπηρεσιών που προσφέρει η Βιβλιοθήκη έχουν όλα τα μέλη του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθώς και το κοινό εν γένει, εφόσον τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. Μέλος του Πανεπιστημίου είναι όποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο συνδέεται με σχέση εξάρτησης με το Πανεπιστήμιο καθώς και οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα φοιτητές και φοιτήτριες.

2. Δανεισμός
2.1. Δικαίωμα δανεισμού υλικού της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχουν καταρχήν μόνο τα μέλη του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος αυτού είναι η κατοχή δελτίου χρήστη Βιβλιοθήκης. Σε περίπτωση απώλειας του δελτίου, ο χρήστης υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.

2.2 Δεν δανείζονται:
α) Τα πληροφοριακά βιβλία
β) Τα τεύχη των περιοδικών
γ) Οπτικοακουστικό υλικό
δ) Ορισμένα βιβλία τα οποία έχουν αυξημένη ζήτηση, για εκείνο μόνο το χρονικό διάστημα
που υπάρχει ζήτηση, κατά την κρίση της/του Υπευθύνου της Βιβλιοθήκης ή/και μετά από συνεργασία με το Διδακτικό Προσωπικό.
ε) Υλικό που έχει υποστεί φθορά και χρειάζεται συντήρηση
στ) Γκρίζα βιβλιογραφία (Πτυχιακές Εργασίες, Μεταπτυχιακές Εργασίες, Διδακτορικές Διατριβές, Τεχνικές Αναφορές)
ζ) Σπάνιο υλικό
η) Τα νεοεισερχόμενα βιβλία πριν την πλήρη βιβλιοθηκονομική επεξεργασία τους.

2.3 Ο χρόνος δανεισμού για το υπόλοιπο υλικό της Βιβλιοθήκης είναι:
α) Για τους Διδάσκοντες, μεταπτυχιακούς φοιτητές, 15 ημέρες.
β) Για τους προπτυχιακούς φοιτητές και διοικητικό προσωπικό του Ιδρύματος, μια εβδομάδα.

2.3.1 Ο προβλεπόμενος από τον κανονισμό χρόνος δανεισμού/αριθμός δανειζόμενων τεκμηρίων, μπορεί κατ’ εξαίρεσιν να παραταθεί/αυξηθεί μόνον στην περίπτωση κατά την οποία χρήστης με υποδειγματική και αποδεδειγμένη από τα αρχεία δανεισμού της Βιβλιοθήκης για τουλάχιστον 1 ακαδημαϊκό έτος συνέπεια, υποβάλλει στον υπεύθυνο της Βιβλιοθήκης αίτηση στην οποία να αιτιολογείται το αίτημά του, να προσδιορίζεται επακριβώς ο χρόνος επιστροφής και να δηλώνεται ότι το βιβλίο θα επιστραφεί όταν ζητηθεί από άλλον χρήστη.
Σε καμία πάντως περίπτωση ο χρόνος δανεισμού δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα συνολικά μήνα για τους προπτυχιακούς φοιτητές και τους δύο μήνες για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους διδάσκοντες.
Ο δε αριθμός των δανειζόμενων τεκμηρίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 6 τεκμήρια για τους προπτυχιακούς φοιτητές και τα 15 τεκμήρια για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους διδάσκοντες.

2.3.2. Ο χρόνος δανεισμού υλικού των Παραρτημάτων που ανήκει σε ειδικές συλλογές και δεν είναι συναφές με το πρόγραμμα σπουδών των Τμημάτων μπορεί να διαφοροποιείται από τους συνήθεις χρόνους δανεισμού. Σχετικές προτάσεις υποβάλλονται στην αρχή κάθε έτους από τις Τοπικές Επιτροπές Βιβλιοθήκης στην Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης.

2.4 Οι αναγνώστες έχουν δικαίωμα να ανανεώσουν το δανεισμό τρείς φορές - από μια εβδομάδα - εφόσον το βιβλίο που έχουν δανεισθεί, δεν έχει ζητηθεί από άλλον αναγνώστη.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι Υπεύθυνοι της Βιβλιοθήκης μπορούν να ανακαλέσουν τον δανεισμό βιβλίων που παρουσιάζουν μεγάλη ζήτηση.

2.5 Κάθε χρήστης ο οποίος χρειάζεται υλικό που είναι ήδη δανεισμένο μπορεί να γράφεται σε λίστα αναμονής.
Βιβλίο το οποίο είναι σε λίστα αναμονής και επιστρέφεται παραμένει στην Βιβλιοθήκη για 12 ώρες για λογαριασμό του πρώτου που βρίσκεται στην λίστα. Μετά την παρέλευση του διαστήματος αυτού δανείζεται στον αμέσως επόμενο.

2.6 Η εκ συστήματος παρακράτηση υλικού της Βιβλιοθήκης από οποιοδήποτε χρήστη και η εκπρόθεσμη επιστροφή αυτού επιφέρει προσωρινή αναστολή του δικαιώματος δανεισμού για ένα εξάμηνο, ύστερα από απόφαση της Τοπικής Επιτροπής Βιβλιοθήκης.

2.6.1. Πάσα εκπρόθεσμη επιστροφή επιφέρει πρόστιμο ανάλογο προς τις ημέρες της παράτυπης παρακράτησης. Το ύψος του προστίμου ορίζεται από την Κεντρική επιτροπή της Βιβλιοθήκη στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού χρόνου.

2.7 Όποιος/α φοιτητής/τρια έχει δανειστικές εκκρεμότητες στην Βιβλιοθήκη αδυνατεί να παραλάβει βαθμολογία και να συμμετάσχει στην ορκωμοσία.

2.8 Οποιοσδήποτε ενεργοποιεί το σύστημα ασφαλείας της Βιβλιοθήκης αποπειρώμενος να εξάγει υλικό της Βιβλιοθήκης χωρίς να το έχει δανεισθεί προηγουμένως, υποβάλλεται στην πληρωμή προστίμου.

2.9 Οι προπτυχιακοί φοιτητές και το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό έχουν δικαίωμα να δανείζονται συγχρόνως 3 βιβλία ή άλλο υλικό της Βιβλιοθήκης. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές 6 και οι Διδάσκοντες 8.

2.10 Αναγνώστης ο οποίος κακομεταχειρίζεται ή χάνει υλικό της Βιβλιοθήκης το οποίο έχει δανειστεί ή χρησιμοποιήσει, υποχρεούται να το αντικαταστήσει μέσα σε 15 ημέρες και να καταβάλλει το προβλεπόμενο πρόστιμο.

2.11 Για κατεστραμμένο ή χαμένο βιβλίο γίνεται καταλογισμός και το αντίτιμό του εισπράττεται με τη διαδικασία είσπραξης δημοσίων εσόδων.

3. Οι αναγνώστες είναι υποχρεωμένοι όταν εισέρχονται στην Βιβλιοθήκη να αφήνουν αντικείμενα που δεν χρησιμεύουν άμεσα στην μελέτη (χαρτοφύλακές, τσάντες κλπ.) στον ειδικό χώρο που καθορίζεται από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.

4. Οι αναγνώστες πρέπει να αφήνουν το υλικό της Βιβλιοθήκης που χρησιμοποίησαν μέσα σ’ αυτήν πάνω στα τραπέζια. Δεν επιτρέπεται να το τοποθετούν οι ίδιοι ξανά στα ράφια.

5. Μέσα στην Βιβλιοθήκη δεν επιτρέπεται το κάπνισμα, το φαγητό και τα ποτά.

6. Το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης καθορίζεται από την Υπηρεσία ανάλογα με το διαθέσιμο προσωπικό.

7. Σε χρόνο που καθορίζεται τουλάχιστον 3 μήνες πριν από την Υπηρεσία της Βιβλιοθήκης, αυτή κλείνει για την απογραφή υλικού. Στο διάστημα αυτό των τριών μηνών είναι υποχρεωμένοι όλοι οι χρήστες να επιστρέφουν το δανεισμένο υλικό.
Υλικό που δεν επιστρέφεται, θεωρείται απολεσθέν και γίνεται καταλογισμός.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. Ειδικές περιπτώσεις δανεισμού
1.1 Φοιτητές και καθηγητές που επισκέπτονται το Πανεπιστήμιο στα πλαίσια προγραμμάτων διαπανεπιστημιακής συνεργασίας, αποκτούν κατά το διάστημα της παραμονής τους στο Πανεπιστήμιο ανάλογα δικαιώματα δανεισμού με τους φοιτητές και τους διδάσκοντες του Ιδρύματος.

1.2 Ο /Η Υπεύθυνος της Βιβλιοθήκης μπορεί κατόπιν σχετικής συνεννόησης με τους διδάσκοντες ή και κατά την κρίση του, να μειώσει, τη διάρκεια του χρόνου δανεισμού βιβλίων που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση. Καθυστέρηση στην επιστροφή υλικού αυτής της κατηγορίας επιφέρει επιβολή προστίμου διπλάσιου του κανονικού.

1.3 Ο/Η Υπεύθυνος της Βιβλιοθήκης μπορεί σε ειδικές περιπτώσεις και κατά την κρίση του, να δανείσει υλικό της Βιβλιοθήκης σε άτομα που δεν ανήκουν στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα. Ο δανεισμός διενεργείται με την κατάθεση του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του χρήστη και για διάστημα που δεν υπερβαίνει την μία εβδομάδα.