Προσωπικά Δεδομένα

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου σέβεται το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων και επιδιώκει να τα προστατεύσει. Η προστασία προσωπικών δεδομένων διέπεται από τις αρχές του Ν 2472/97 για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου συλλέγει σε ημερήσια βάση προσωπικά και αθροιστικά δεδομένα σχετικά με τους χρήστες.

Προσωπικά δεδομένα
Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα εκτός εάν μας τα παράσχετε οικειοθελώς. Θα σας ζητηθούν προσωπικά δεδομένα εάν θελήσετε να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένες σελίδες του δικτυακού μας τόπου.

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου κάνει χρήση των προσωπικών δεδομένων που της παρέχετε on-line για να έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δεν μοιράζεται τις πληροφορίες αυτές σε τρίτους φορείς. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δε συλλέγει προσωπικά δεδομένα μέσω του δικτυακού τόπου, αλλά μπορεί να συλλέξει μη προσωπικές αναγνωρίσιμες πληροφορίες.

Αθροιστικά δεδομένα
Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου συγκεντρώνει επίσης αθροιστικές πληροφορίες με αυτόματο τρόπο, για λόγους διαχείρισης του συστήματος και για λόγους στατιστικής, με σκοπό να αξιολογήσει τις προτιμήσεις των χρηστών και να βελτιώσει το δικτυακό της τόπο.

Χρήση cookies
Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων που επιτρέπει στους διακομιστές Διαδικτύου (web servers) να "αναγνωρίζουν" τους επισκέπτες. Όταν επισκέπτεστε δικτυακό τόπο που χρησιμοποιεί τεχνολογία cookie, προστίθεται ένα cookie στον browser σας, το οποίο περιέχει ένα αναγνωριστικό αριθμό, που δεν αποθηκεύεται στο σκληρό σας δίσκο.

Χρήση web-beacons
Το web-beacon είναι ένα μη εμφανές αρχείο που επισυνάπτεται σε email που σας στέλνονται (π.χ. δελτία τύπου, ενημερωτικά δελτία) που επιτρέπουν στους διακομιστές Διαδικτύου (web servers) να "αναγνωρίζουν" τους αναγνώστες των email. Mε την "αναγνώριση" των αναγνωστών συλλέγονται στατιστικά, αθροιστικά στοιχεία και όχι προσωπικά δεδομένα ή δεδομένα από τον υπολογιστή του αναγνώστη. Το αρχείο αυτό δεν αποθηκεύεται στο σκληρό σας δίσκο.

Πότε μπορούμε να αποκαλύψουμε δεδομένα που σας αφορούν
Μπορούμε να αποκαλύψουμε πληροφορίες που σας αφορούν όταν θεωρούμε καλόπιστα ότι αυτό είναι απαραίτητο για τον εντοπισμό, την επικοινωνία ή την ένδικη προσφυγή κατά οιουδήποτε προκαλεί ζημία ή υπεισέρχεται στα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία μας (επί σκοπού ή τυχαία), ή στα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία των χρηστών μας. Μπορούμε επίσης να αποκαλύψουμε πληροφορίες που σας αφορούν όταν θεωρούμε καλόπιστα ότι απαιτούνται από το νόμο για σκοπούς πρόληψης της απάτης.

Πνευματική Ιδιοκτησία
Το σύνολο του υλικού(κείμενο, εικόνα, ήχος, βίντεο, λογισμικό) που είναι προσβάσιμο από τους τόπους http://www.lib.aegean.gr, καθώς και σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό και τη δομή του, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με σχετική σημείωση και προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

Όταν απαιτείται προηγούμενη έγκριση για την αναπαραγωγή ή χρήση δεδομένων κειμένου και πολυμέσων (ήχου, εικόνας, λογισμικού κλπ.), η έγκριση αυτή ακυρώνει την ανωτέρω γενική έγκριση και αναφέρει με σαφήνεια τυχόν περιορισμούς στη χρήση.

Προστατευμένες περιοχές πρόσβασης
Η οποιαδήποτε προσπάθεια (τυχαία ή σκόπιμη) πρόσβασης σε περιεχόμενο του δικτυακού τόπου που προστατεύεται με την χρήση "κωδικών πρόσβασης" από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες από το Πανεπιστημίου Αιγαίου ή τον φορέα ανάπτυξης του δικτυακού χώρου, αποτελεί παράνομη ενέργεια και διώκεται με βάση την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία.

Ανεξάρτητοι δικτυακοί τόποι
Στον δικτυακό τόπο μπορεί να περιέχονται σύνδεσμοι με δικτυακούς τόπους τρίτων ("ανεξάρτητοι ιστότοποι"). Δεν υιοθετούμε ούτε φέρουμε ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο, διαφημίσεις, προϊόντα, υπηρεσίες ή άλλο υλικό παρουσιάζεται ή διατίθεται από ανεξάρτητους διαδικτυακούς τόπους.

Αποζημίωση
Η χρήση του εν λόγω ιστοτόπου συνεπάγεται ότι συμφωνείτε να αποζημιώσετε τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και τα στελέχη, εμπιστευματοδόχους, φορείς και εκπροσώπους της και να τους απαλλάξετε από κάθε ζημία, απαίτηση και δαπάνη, συμπεριλαμβανομένων δαπανών δικηγόρου, που τυχόν προκύψουν από τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επιπλέον, συμφωνείτε να απαλλάξετε τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθώς και τα στελέχη, εμπιστευματοδόχους, φορείς και εκπροσώπους της από κάθε απαίτηση, οφειλή, συμβατική υποχρέωση, ζημία (θετική ή αποθετική), δαπάνες και έξοδα κάθε μορφής (γνωστά ή άγνωστα, εικαζόμενα ή απρόβλεπτα, μυστικά ή φανερά) για τα οποία τους θεωρείτε υπευθύνους και τα οποία προκύπτουν ή σχετίζονται με τη χρήση που επιφυλάσσετε στον δικτυακό τόπο ή είναι αποτέλεσμα διαφορών λόγω της χρήσης των ιδεών ή του σχετικού υλικού που υποβλήθηκε στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στελέχη της, εμπιστευματοδόχους, φορείς και εκπροσώπους της. Βάσει του παρόντος, παραιτείστε από κάθε νόμο που μπορεί να περιορίσει την αποτελεσματικότητα των παραπάνω απαλλαγών.

Ισχύουσα νομοθεσία και λύση διαφορών
Τα νομικά θέματα που προκύπτουν ή σχετίζονται με τη χρήση που επιφυλάσσετε στον ιστότοπο, καθώς και οι απορίες που προκύπτουν από το παρόν, θα ερμηνεύονται με βάση την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία, εκτός εάν υπάρχει σαφής πρόβλεψη για το αντίθετο. Όποια διαφορά προκύψει σε σχέση με τους παρόντες Όρους και Συμφωνίες ή από τη χρήση του ιστοτόπου υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Ελληνικών δικαστηρίων. Η χρήση του ιστοτόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή της δικαιοδοσίας των Ελληνικών δικαστηρίων καθ' οιαδήποτε διαφωνία.

Προσωπικά Δεδομένα