Συλλογή Σπάνιου Υλικού

Στο πλαίσιο της Πράξης «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αιγαίου» που χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" (ΕΣΠΑ 2007-2013), η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου προέβη σε ψηφιοποίηση 170.000 σελίδων σπάνιων και παλαιών τεκμηρίων της συλλογής της, οι οποίες είναι διαθέσιμες στο κοινό για αναζήτηση, προεπισκόπηση και μεταφόρτωση μέσω του Αποθετηρίου Ελλάνικος.

Κριτήριο επιλογής των προς ψηφιοποίηση τεκμηρίων αποτέλεσε η επιστημονική και ιστορική αξία των πρωτοτύπων εντύπων τεκμηρίων, η ανάγκη προστασίας τους από περαιτέρω φθορές, καθώς επίσης και η μη πρότερη ψηφιοποίηση και διάθεσή τους από άλλο φορέα. Την ομάδα υλοποίησης του Έργου απασχόλησαν επίσης θέματα πνευματικών δικαιωμάτων και διαχείρισης των ψηφιακών τεκμηρίων που παρήχθησαν.

Τα τεκμήρια που ψηφιοποιήθηκαν ανήκουν στην πλειοψηφία τους στον 19ο αιώνα και τις αρχές του 20ου αιώνα και προέρχονται από τις ακόλουθες συλλογές:

  • Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ρόδου
  • Πορφυριάδας Σχολής Καρλοβάσου Σάμου
  • Δωρεάς οικογένειας Παναγιώτη Μάγειρα (Παράρτημα Σάμου)

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη Συλλογή Σπάνιου Υλικού του Αποθετηρίου Ελλάνικος, επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

Αναζήτηση τεκμηρίου στη Συλλογή Σπάνιου Υλικού

Αποθετήριο "Ελλάνικος"

Πάροχος: 

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τύπος Πηγής: