Δανεισμοί

Κατηγορίες χρηστών

Δικαίωμα δανεισμού υλικού της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχουν καταρχήν μόνο τα μέλη του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος αυτού είναι η εγγραφή στη Βιβλιοθήκη.

Ωστόσο η Βιβλιοθήκη δύναται να προσφέρει υπηρεσίες δανεισμού του υλικού της και σε κάποιες ειδικές κατηγορίες χρηστών. Συγκεκριμένα:

 • Φοιτητές/Φοιτήτριες και καθηγητές/καθηγήτριες που επισκέπτονται το Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο προγραμμάτων διαπανεπιστημιακής συνεργασίας,  οι οποίοι/οποίες αποκτούν κατά το διάστημα της παραμονής τους στο Πανεπιστήμιο ανάλογα δικαιώματα δανεισμού με τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες και τους/τις διδάσκοντες/διδάσκουσες του Ιδρύματος.
 • Προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς  φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) που διαμένουν στα έξι νησιά του  όπου λειτουργούν Παραρτήματα της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Εξωτερικούς χρήστες/στριες. Ο/Η Υπεύθυνος/Υπεύθυνη κάθε Παραρτήματος της Βιβλιοθήκης μπορεί σε ειδικές περιπτώσεις, βάσει των κανόνων που απορρέουν από τον Κανονισμό της Βιβλιοθήκης, να δανείσει υλικό της Βιβλιοθήκης σε άτομα που δεν ανήκουν στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ο δανεισμός διενεργείται με την κατάθεση του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της χρήστη/χρήστριας και για διάστημα που δεν υπερβαίνει τη μία (1) εβδομάδα.

Μη Δανειζόμενο Υλικό

Οι χρήστες/χρήστριες θα πρέπει να έχουν υπόψη ότι οι ακόλουθες κατηγορίες υλικού δεν δανείζονται:

 • πληροφοριακά βιβλία
 • τεύχη των περιοδικών
 • οπτικοακουστικό υλικό
 • ορισμένα βιβλία τα οποία έχουν αυξημένη ζήτηση, για εκείνο μόνο το χρονικό διάστημα που υπάρχει ζήτηση, κατά την κρίση της/του υπευθύνης/ου της Βιβλιοθήκης ή και μετά από συνεργασία με το Διδακτικό Προσωπικό του Ιδρύματος.
 • υλικό που έχει υποστεί φθορά και χρειάζεται συντήρηση
 • τεκμήρια της συλλογής της Γκρίζας Βιβλιογραφίας (πτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες, διδακτορικές διατριβές, τεχνικές αναφορές)
 • σπάνιο υλικό
 • τα νεοεισερχόμενα βιβλία πριν την πλήρη βιβλιοθηκονομική επεξεργασία τους.

Διάρκεια δανεισμού – Αριθμός δανειζόμενων τεκμηρίων

Η διάρκεια δανεισμού για το υπόλοιπο υλικό της Βιβλιοθήκης ορίζεται σε:

 • μια (1) εβδομάδα για τους/τις προπτυχιακούς/προπτυχιακές φοιτητές/φοιτήτριες του Ιδρύματος
 • δύο (2) εβδομάδες για τους/τις διδάσκοντες/διδάσκουσες, τους/τις μεταπτυχιακούς/μεταπτυχιακές φοιτητές/φοιτήτριες και το διοικητικό προσωπικό του Ιδρύματος

Ο αριθμός των δανειζόμενων τεκμηρίων ορίζεται ως εξής:

 • Οι προπτυχιακοί/προπτυχιακές φοιτητές/φοιτήτριες και το διοικητικό προσωπικό του Ιδρύματος έχουν δικαίωμα να δανείζονται συγχρόνως τρία (3) τεκμήρια της Βιβλιοθήκης.
 • Οι μεταπτυχιακοί/μεταπτυχιακές φοιτητές/φοιτήτριες έχουν δικαίωμα να δανείζονται συγχρόνως έξι (6) τεκμήρια της Βιβλιοθήκης.
 • Οι διδάσκοντες/διδάσκουσες έχουν δικαίωμα να δανείζονται συγχρόνως οκτώ (8) τεκμήρια της Βιβλιοθήκης.

Ο προβλεπόμενος από τον Κανονισμό χρόνος δανεισμού/αριθμός δανειζόμενων τεκμηρίων μπορεί κατ' εξαίρεση να παραταθεί/αυξηθεί μόνο στην περίπτωση κατά την οποία χρήστες με υποδειγματική και αποδεδειγμένη από τα αρχεία δανεισμού της Βιβλιοθήκης για τουλάχιστον ένα (1) ακαδημαϊκό έτος συνέπεια υποβάλλει στον/στην Υπεύθυνο/Υπεύθυνη του Παραρτήματος της Βιβλιοθήκης αίτηση στην οποία να αιτιολογείται το αίτημά του, να προσδιορίζεται επακριβώς ο χρόνος επιστροφής και να δηλώνεται ότι το βιβλίο θα επιστραφεί όταν ζητηθεί από άλλο/άλλη χρήστη/χρήστρια. Σε καμία πάντως περίπτωση ο χρόνος δανεισμού δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) συνολικά μήνα για τους προπτυχιακούς φοιτητές και τους δύο (2) μήνες για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους διδάσκοντες.

Ο χρόνος δανεισμού υλικού των Παραρτημάτων που ανήκει σε ειδικές συλλογές και δεν είναι συναφές με το Πρόγραμμα Σπουδών των Τμημάτων μπορεί να διαφοροποιείται από τους συνήθεις χρόνους δανεισμού. Σχετικές προτάσεις υποβάλλονται στην αρχή κάθε έτους από τις Τοπικές Επιτροπές Βιβλιοθήκης στην Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης.

Ο/Η Υπεύθυνος/Υπεύθυνη της Βιβλιοθήκης μπορεί κατόπιν σχετικής συνεννόησης με τους/τις διδάσκοντες/διδάσκουσες ή και κατά την κρίση του/της, να μειώσει τη διάρκεια του χρόνου δανεισμού βιβλίων που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση. Καθυστέρηση στην επιστροφή υλικού αυτής της κατηγορίας επιφέρει επιβολή προστίμου διπλάσιου του κανονικού.

Υποχρεώσεις χρηστών - Κυρώσεις

Η συστηματική παρακράτηση υλικού της Βιβλιοθήκης από οποιοδήποτε χρήστη/χρήστρια και η εκπρόθεσμη επιστροφή αυτού επιφέρει προσωρινή αναστολή του δικαιώματος δανεισμού για ένα εξάμηνο, ύστερα από απόφαση της Τοπικής Επιτροπής Βιβλιοθήκης.

Κάθε εκπρόθεσμη επιστροφή επιφέρει πρόστιμο ανάλογο προς τις ημέρες της καταχρηστικής παρακράτησης.

Όποιος/Όποια φοιτητής/φοιτήτρια έχει δανειστικές εκκρεμότητες στη Βιβλιοθήκη, αδυνατεί να παραλάβει σχετική βεβαίωση και να συμμετάσχει στην τελετή καθομολόγησης.

Οποιοσδήποτε/οποιαδήποτε ενεργοποιεί το σύστημα ασφαλείας της Βιβλιοθήκης επιδιώκοντας να εξάγει υλικό της Βιβλιοθήκης χωρίς να το έχει δανεισθεί προηγουμένως, υποβάλλεται στην πληρωμή προστίμου.

Χρήστης/Χρήστρια που κακομεταχειρίζεται ή χάνει υλικό της Βιβλιοθήκης το οποίο έχει δανειστεί ή χρησιμοποιήσει, υποχρεούται να το αντικαταστήσει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες και να καταβάλει το προβλεπόμενο πρόστιμο.

Για κατεστραμμένο ή χαμένο βιβλίο γίνεται καταλογισμός και το αντίτιμό του εισπράττεται με τη διαδικασία είσπραξης δημοσίων εσόδων.

Απογραφή υλικού

Σε χρόνο που καθορίζεται τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την Υπηρεσία της Βιβλιοθήκης, αυτή κλείνει για την απογραφή υλικού. Στο διάστημα των τριών (3) αυτών μηνών είναι υποχρεωμένοι όλοι/όλες οι χρήστες/χρήστριες να επιστρέφουν το δανεισμένο υλικό. Υλικό που δεν επιστρέφεται, θεωρείται απολεσθέν και γίνεται καταλογισμός.