Υποδομή Χωρικών Δεδομένων

Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει σκοπό την υποστήριξη της συλλογής, οργάνωσης, τεκμηρίωσης, επεξεργασίας, ανάλυσης, αναζήτησης, απεικόνισης και διάθεσης χωρικών δεδομένων που παράγονται ή χρησιμοποιούνται από την Πανεπιστημιακή Κοινότητα. Απαρτίζεται από ένα σύνολο πληροφοριακών συστημάτων, διεθνών προτύπων διαλειτουργικότητας και οργανωτικών διαδικασιών, καθώς και έμψυχο δυναμικό, που αλληλοεπιδρούν για την αξιοποίηση των χωρικών δεδομένων στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων του Πανεπιστημίου Αιγαίου δημιουργήθηκε στο πλαίσιο των πράξεων:

- «ΥΠΟΔΟΜΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 304266 η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς πόρους και εντάσσεται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα: α) «04 Ψηφιακή Σύγκλιση», Άξονας Προτεραιότητας «02 ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής», και β) «11 Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου», Άξονας Προτεραιότητας «06 Ψηφιακή Σύγκλιση & Επιχειρηματικότητα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» του ΕΣΠΑ και υλοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

- «ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ», με κωδικό ΟΠΣ: 304262, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς πόρους και εντάσσεται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα: α)«Ψηφιακή Σύγκλιση», με Άξονα προτεραιότητας 02 «ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής» και β) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου» με Άξονα προτεραιότητας 06 «Ψηφιακή Σύγκλιση & Επιχειρηματικότητα Περιφ. Νοτίου Αιγαίου», τα οποία έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και υλοποιούνται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες της Υποδομής Χωρικών Δεδομένων, επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

Υποδομή Χωρικών Δεδομένων

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: