Προκήρυξη (01/09/2004)

Περιγραφή: 

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια σαράντα (40) σταθμών εργασίας της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τετάρτη, Σεπτέμβριος 1, 2004

Τύπος επικαιρότητας: