Προκηρύξεις


Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας και εγκατάστασης δικτυακού εξοπλισμού

Περιγραφή: 

Η Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικού διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαμηλότερη τιμή (απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου 22/02.08.2007, Θέμα 5.1) για την προμήθεια και εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισμού, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Δευτέρα, Αύγουστος 27, 2007

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας επιστημονικών εντύπων, περιοδικής έκδοσης, εκδιδομένων στην αλλοδαπή (συνδρομές έτους 2008)

Περιγραφή: 

Η Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά (Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου 19/07.06.2007, θέμα 4.1.) για την προμήθεια επιστημονικών εντύπων, περιοδικής έκδοσης, εκδιδόμενων στην αλλοδαπή για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και των Παραρτημάτων της στα νησιά Μυτιλήνη, Χίο, Σάμο, Σύρο και Ρόδο, όπως αυτά καθορίζονται ως προς τα είδη, την περιγραφή και τις ποσότητες στην προκήρυξη.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τετάρτη, Αύγουστος 1, 2007

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Επίπλων

Περιγραφή: 

Η Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα ειδών για την προμήθεια επίπλων, όπως αυτά καθορίζονται ως προς τα είδη, την περιγραφή και τις ποσότητες στην προκήρυξη.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Παρασκευή, Ιούλιος 6, 2007

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμήθειας Ειδών Πληροφορικής

Περιγραφή: 

Η Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος για την προμήθεια ειδών πληροφορικής, όπως αυτά καθορίζονται ως προς τα είδη, την περιγραφή και τις ποσότητες στην προκήρυξη.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τρίτη, Ιούνιος 12, 2007

Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Αναμόρφωση της Πύλης της Βιβλιοθήκης

Περιγραφή: 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα πλαίσια της υλοποίησης του Υποέργου «Αναμόρφωση Πύλης Βιβλιοθήκης» του Έργου ΕΠΕΑΕΚ (Μέτρο 2.1) «Αναβάθμιση Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Αιγαίου», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 75% και από Εθνικούς Πόρους κατά 25%, είχε προκηρύξει την 28η Φεβρουαρίου 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Δευτέρα, Μάρτιος 12, 2007

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έργο βιβλιοθηκονόμου στο Παράρτημα Ρόδου

Περιγραφή: 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο του Έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 75%, ενδιαφέρεται για την ανάθεση έργου σε εξωτερικό συνεργάτη για χρονικό διάστημα έως εννέα (9) μήνες. Οι αμοιβές του ατόμου που θα επιλεγεί θα είναι ανάλογες των προσόντων του και των δυνατοτήτων που παρέχονται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Δευτέρα, Μάρτιος 12, 2007

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Αναμόρφωση της Πύλης της Βιβλιοθήκης

Περιγραφή: 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σας γνωστοποιεί ότι στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου του ΕΠΕΑΕΚ (Μέτρο 2.1) «Αναβάθμιση Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Αιγαίου», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 75% και από Εθνικούς Πόρους κατά 25%, την 28/2/2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τετάρτη, Φεβρουάριος 14, 2007

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έργο βιβλιοθηκονόμου στο Παράρτημα Ρόδου

Περιγραφή: 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο του Έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 75%, ενδιαφέρεται για την ανάθεση έργου σε εξωτερικό συνεργάτη για χρονικό διάστημα έως δώδεκα (12) μήνες. Οι αμοιβές του ατόμου που θα επιλεγεί θα είναι ανάλογες των προσόντων του και των δυνατοτήτων που παρέχονται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τρίτη, Νοέμβριος 14, 2006

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας αναλωσίμων για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης

Περιγραφή: 

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου σας γνωστοποιεί ότι στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ «Αναβάθµιση Βιβλιοθήκης Πανεπιστηµίου Αιγαίου» (Μέτρο 2.1), που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) κατά 75% και από Εθνικούς Πόρους κατά 25%, την 20η Νοεµβρίου 2006, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11 π.µ.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Πέμπτη, Νοέμβριος 2, 2006

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού προμήθειας επιστημονικών, ελληνικών και εκδιδόμενων στην αλλοδαπή, έντυπων τεκμηρίων (βιβλίων)

Περιγραφή: 

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού προμήθειας επιστημονικών, ελληνικών και εκδιδόμενων στην αλλοδαπή, έντυπων τεκμηρίων (βιβλίων).

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Δευτέρα, Οκτώβριος 30, 2006

Σελίδες