Κύριος Κατάλογος (OPAC)

Η συλλογή εντύπων τεκμηρίων της Βιβλιοθήκης αποτελείται από περίπου 180.000 τόμους βιβλίων και 58 συνδρομές επιστημονικών περιοδικών συναφών με τα γνωστικά αντικείμενα των πέντε (5) Σχολών και των δεκαεπτά (17) Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η Βιβλιοθήκη διατηρεί ακόμη ειδικές συλλογές, όπως της Γκρίζας Βιβλιογραφίας (δηλ. πτυχιακές - διπλωματικές διατριβές, μεταπτυχιακές διατριβές, διδακτορικές διατριβές, τεχνικές αναφορές), των οπτικοακουστικών μέσων, των βάσεων δεδομένων και των στατιστικών εκδόσεων, ενώ στα Παραρτήματά της υπάρχουν θεματικές συλλογές που έχουν προέλθει από δωρεές.

Το υλικό ταξινομείται με το δεκαδικό σύστημα ταξινόμησης DEWEY, καταλογογραφείται σύμφωνα με τους Αγγλοαμερικανικούς Κανόνες Καταλογογράφησης 2 και η θεματική ευρετηρίαση γίνεται βάσει των Θεματικών Επικεφαλίδων της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου.

Η ταξιθέτηση του υλικού γίνεται σε βιβλιοστάσια ανοικτής πρόσβασης.

Η αναζήτηση του υλικού γίνεται από τον online Κατάλογο του Συστήματος Αυτοματοποίησης της Βιβλιοθήκης (V-Smart 3.0), είτε στα ειδικά τερματικά που υπάρχουν για τον σκοπό αυτό μέσα στη Βιβλιοθήκη, είτε από τον χώρο εργασίας κάθε χρήστη/χρήστρια που έχει πρόσβαση στην Πύλη της Βιβλιοθήκης.

Πάροχος: 

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: