Κρατήσεις

Η Βιβλιοθήκη προσφέρει στους/στις χρήστες/χρήστριες τη δυνατότητα κράτησης του υλικού της. Ο/Η χρήστης/χρήστρια που χρειάζεται υλικό το οποίο είναι ήδη δανεισμένο μπορεί να γράφεται σε λίστα αναμονής. Υλικό που βρίσκεται σε λίστα αναμονής και επιστρέφεται παραμένει στη Βιβλιοθήκη για 12 ώρες για λογαριασμό του πρώτου χρήστη ή της πρώτης χρήστριας που βρίσκεται στη λίστα αναμονής. Μετά την παρέλευση του διαστήματος αυτού, το υλικό δανείζεται στον/στην αμέσως επόμενο/επόμενη χρήστη/χρήστρια.

H κράτηση του υλικού μπορεί να γίνει με την παρουσία του/της ενδιαφερόμενου/ενδιαφερόμενης στο Παράρτημα της Βιβλιοθήκης, αναφέροντας τα στοιχεία του/της και τα στοιχεία του για κράτηση υλικού.