Προκήρυξη (09/06/2006)

Περιγραφή: 

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου σας γνωστοποιεί ότι στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου του ΕΠΕΑΕΚ (Μέτρο 2.1) «Αναβάθµιση Βιβλιοθήκης Πανεπιστηµίου Αιγαίου», το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) κατά 75% και από Εθνικούς Πόρους κατά 25%, την 27η Ιουνίου 2006, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12.00 π.µ. στα γραφεία της Βιβλιοθήκης (Κουντουριώτη 47Γ – Μυτιλήνη), θα διεξάγει πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό (Απόφαση Επιτροπής Ερευνών 180/04.07.2005, θέµα 20X) για την προµήθεια εκπαιδευτικού οπτικοακουστικού υλικού (cd, cd-rom, videocassettes, κασέτες ήχου, διαφάνειες κλπ).

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Παρασκευή, Ιούνιος 9, 2006

Τύπος επικαιρότητας: