Προκήρυξη (14/02/2007)

Περιγραφή: 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σας γνωστοποιεί ότι στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου του ΕΠΕΑΕΚ (Μέτρο 2.1) «Αναβάθμιση Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Αιγαίου», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 75% και από Εθνικούς Πόρους κατά 25%, την 28/2/2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Βιβλιοθήκης (Κουντουριώτη 47Γ–Μυτιλήνη), θα διεξάγει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό που εγκρίθηκε με την Απόφαση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 194/22.09.2006 θέμα 15i) για την υλοποίηση του έργου «Αναμόρφωση της Πύλης της Βιβλιοθήκης» που περιγράφεται αναλυτικά στον Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών του Παραρτήματος Ι της παρούσας προκήρυξης.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τετάρτη, Φεβρουάριος 14, 2007

Τύπος επικαιρότητας: