Προκήρυξη (02/11/2006)

Περιγραφή: 

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου σας γνωστοποιεί ότι στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ «Αναβάθµιση Βιβλιοθήκης Πανεπιστηµίου Αιγαίου» (Μέτρο 2.1), που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) κατά 75% και από Εθνικούς Πόρους κατά 25%, την 20η Νοεµβρίου 2006, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11 π.µ. στα γραφεία της Βιβλιοθήκης (Κουντουριώτη 47Γ – Μυτιλήνη), θα διεξάγει πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή ανά παραγγελόµενο είδος (Απόφαση Επιτροπής Ερευνών 191/08.06.2006 θέµα 12xix) για την προµήθεια αναλωσίµων για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Πέμπτη, Νοέμβριος 2, 2006

Τύπος επικαιρότητας: