Προκήρυξη (01/08/2007)

Περιγραφή: 

Η Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά (Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου 19/07.06.2007, θέμα 4.1.) για την προμήθεια επιστημονικών εντύπων, περιοδικής έκδοσης, εκδιδόμενων στην αλλοδαπή για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και των Παραρτημάτων της στα νησιά Μυτιλήνη, Χίο, Σάμο, Σύρο και Ρόδο, όπως αυτά καθορίζονται ως προς τα είδη, την περιγραφή και τις ποσότητες στην προκήρυξη.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τετάρτη, Αύγουστος 1, 2007

Τύπος επικαιρότητας: