Επαναπροκήρυξη (12/03/2007)

Περιγραφή: 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα πλαίσια της υλοποίησης του Υποέργου «Αναμόρφωση Πύλης Βιβλιοθήκης» του Έργου ΕΠΕΑΕΚ (Μέτρο 2.1) «Αναβάθμιση Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Αιγαίου», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 75% και από Εθνικούς Πόρους κατά 25%, είχε προκηρύξει την 28η Φεβρουαρίου 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Βιβλιοθήκης (Κουντουριώτη 47Γ–Μυτιλήνη), την διεξαγωγή πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την αναμόρφωση της Πύλης της Βιβλιοθήκης και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (απόφαση Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 194/22.09.2006 θέμα 15i), ο οποίος κηρύχθηκε άγονος, σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 200/05.03.2007, θέμα ΙΧ).

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Δευτέρα, Μάρτιος 12, 2007

Τύπος επικαιρότητας: