ΕΣΠΑ - "Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αιγαίου"

Περιγραφή: 

Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 - 2013 αποτελεί το έγγραφο αναφοράς για τον προγραμματισμό των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο για την περίοδο 2007-2013.

Η Οριζόντια Πράξη «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αιγαίου» εντάσσεται ως εξής:

  • στον Άξονα Προτεραιότητας «02. ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής» του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «04. Ψηφιακή Σύγκλιση», κατά ποσοστό 82,35%
  • στον Άξονα Προτεραιότητας «06. Ψηφιακή Σύγκλιση & Επιχειρηματικότητα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «11. Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου», κατά ποσοστό 17,65% Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Στοιχεία έργου: 

Στοιχεία Πρότασης
Κωδικός Έργου: 304262
Αριθμός Πρωτοκόλλου Υποβολής: 9592
Ημερομηνία Υποβολής: 14/10/2010
Δικαιούχος: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Φορέας Πρότασης: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Αρχικός Προϋπολογισμός: 895.000 €
Χρηματοδότηση: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
Πρόσκληση: Πρόσκληση 21.1 - Ψηφιακές Υπηρεσίες Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Στοιχεία Ένταξης
Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός: 606.000 €
Ημερομηνία Ένταξης: 18/04/2011
Αριθμός Πρωτοκόλλου Ένταξης: 151.965/ΨΣ 9592-Α2
Συλλογική Απόφαση Έργου (ΣΑΕ): Ε3458
Φορέας Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Φορέας Λειτουργίας: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Προϋπολογισμός - Ταμεία χρηματοδότησης: 

Η συνολική χρηματοδότηση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 606.000 ευρώ.

Ανάλυση χρηματοδότησης:
Ψηφιακή Σύγκλιση: 424.200 €
Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗ & ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ: 181.800 €

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Στόχοι έργου: 

  1. Δημιουργία Ιδρυματικού Αποθετηρίου
  2. Αναβάθμιση Πύλης Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Αιγαίου με δυνατότητες παροχής νέων υπηρεσιών και συνεργασία με άλλα Πληροφοριακά Συστήματα και εφαρμογές υποέργων Οριζόντιας Δράσης
  3. Δημιουργία Υπηρεσίας Πληροφοριακού Συστήματος Ερευνητικής Δραστηριότητας (CRIS)
  4. Δημιουργία Υπηρεσίας απόθεσης και τεκμηρίωσης γεωγραφικών και κοινωνικοοικονομικών δεδομένων
  5. Δημιουργία υποδομής υπηρεσίας διατήρησης του ψηφιακού αποθέματος
  6. Επέκταση εφαρμογής τεχνολογίας ηλεκτρονικής ταυτοποίησης μέσω RFID
  7. Αναβάθμιση Υπηρεσίας Υποστήριξης Χρηστών στις νέες υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν

Ανάλυση έργου: 

Η Πράξη «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αιγαίου» αποσκοπούσε: α) στην αναβάθμιση της Υπηρεσίας Αποθετηρίου της Γκρίζας Βιβλιογραφίας της Βιβλιοθήκης ώστε να μετεξελιχθεί σε Ιδρυματικό Αποθετήριο μέσω της ανάπτυξης και παροχής νέων υπηρεσιών (προσωποποιημένες υπηρεσίες, υπηρεσίες Web 2.0) και της δημιουργίας υποδομών για την απόθεση άλλων κατηγοριών υλικού, όπως οπτικοακουστικό, σπάνια βιβλία, ερευνητικές αναφορές,
β) στον εμπλουτισμό του αποθετηρίου μέσω της κατάθεσης σε αυτό ψηφιοποιημένων και ψηφιακών τεκμηρίων των προαναφερθεισών κατηγοριών και κυρίως μέσω της συγκέντρωσης, ψηφιοποίησης και αναδρομικής απόθεσης σπάνιων τεκμηρίων της συλλογής της Βιβλιοθήκης,
γ) στην Αναβάθμιση της πύλης της βιβλιοθήκης ώστε να καθίσταται δυνατή η παροχή υπηρεσιών WEB 2.0 και η υποστήριξη των υποέργων 5 και 4 της Οριζόντιας Δράσης των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω του οποίου θα αναπτυχθεί εφαρμογή μετα-αναζήτησης,
δ) στη δημιουργία των προϋποθέσεων διατήρησης του ψηφιακού αποθέματος της Βιβλιοθήκης,
ε) στην εγκατάσταση και ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήματος ερευνητικής δραστηριότητας (CRIS) στα πληροφοριακά περιβάλλοντα του Ιδρύματος,
στ) στην επέκταση εφαρμογής τεχνολογίας ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και διαχείρισης μέσω ραδιοσυχνοτήτων (RFID - Radio Frequency Identification) στα Παραρτήματα Βιβλιοθήκης Σάμου και Ρόδου του Πανεπιστημίου Αιγαίου και
ζ) στη δημιουργία υπηρεσίας απόθεσης, τεκμηρίωσης γεωγραφικών και κοινωνικοοικονομικών δεδομένων. 
 
Τα (α) και (ε) υλοποιήθηκαν με την -μέσω παραμετροποίησης- ενεργοποίηση επιπλέον δυνατοτήτων των ήδη χρησιμοποιούμενων από τη Βιβλιοθήκη λογισμικών, τα δε υπόλοιπα είτε με την ανάπτυξη είτε με την προμήθεια εφαρμογών που υποστηρίζουν ανοικτά πρότυπα, εξασφαλίζουν διαλειτουργικότητα μέσω της δημιουργίας υπηρεσιών διαδικτύου (web services) και προϋποθέσεις λειτουργίας σε περιβάλλον εικονικών μηχανών.
 
Δείτε την περιγραφή του έργου στην επίσημη ιστοσελίδα της Ψηφιακής Σύγκλισης, μέσω του συνδέσμου: http://digitalplan.gov.gr/portal/resource/PSHFIAKH-BIBLIOTHHKH-AIGAIOY