Όλα τα Νέα


Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας επιστημονικών βιβλίων, εκδιδόμενων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή

Περιγραφή: 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σας γνωστοποιεί ότι δυνάμει της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με αριθμ. Πρωτ. 92019/ΙΒ/8.8.2012(ΑΔΑ Β4Γ69-ΗΡΣ), με την οποία μεταξύ άλλων προεγκρίθηκε δαπάνη ύψους 22.000€ για την προμήθεια επιστημονικών βιβλίων για το έτος 2013, σε βάρος του ΚΑΕ 1259 του τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος, και στη συνέχεια με την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου αρ.συν.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τρίτη, Μάρτιος 26, 2013

Ενημέρωση για τις Ηλεκτρονικές Πηγές του Σ.Ε.Α.Β.

Περιγραφή: 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρξε εξέλιξη στο θέμα της έγκρισης του προϋπολογισμού του HEAL-Link για τα ηλεκτρονικά περιοδικά από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Σαν συνέπεια οι περισσότεροι εκδότες μας ενημέρωσαν ότι η πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιοδικά για τα μέλη του HEAL-Link θα διακοπεί την 1-4-2013.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τετάρτη, Μάρτιος 13, 2013

Ενημέρωση για τις Ηλεκτρονικές Πηγές του Σ.Ε.Α.Β.

Περιγραφή: 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρξε εξέλιξη στο θέμα της έγκρισης του προϋπολογισμού του HEAL-Link για τα ηλεκτρονικά περιοδικά από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Σαν συνέπεια οι περισσότεροι εκδότες μας ενημέρωσαν ότι η πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιοδικά για τα μέλη του HEAL-Link θα διακοπεί την 1-4-2013.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τετάρτη, Μάρτιος 13, 2013

Προκήρυξη ανοικτού διεθνή διαγωνισμού υποβολής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»

Περιγραφή: 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό, συνολικής δαπάνης εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16%., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάθεση: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Δευτέρα, Μάρτιος 11, 2013

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας επιστημονικών εντύπων περιοδικής έκδοσης, εκδιδόμενων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή (συνδρομές έτους 2013)

Περιγραφή: 

Η Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου σας γνωστοποιεί ότι στις 2 Απριλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης, επί της οδού Κομνηνάκη αριθμ.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τετάρτη, Μάρτιος 6, 2013

Ενεργοποίηση πλατφορμών Moodle και Open eClass για τις ανάγκες e-learning του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Περιγραφή: 

Σε συνέχεια της ενημέρωσης της Βιβλιοθήκης της 6/6/2012 (https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?f=24&t=10611) για την προγραμματιζόμενη από 1/10/2012 αντικατάσταση της πλατφόρμας BlackboardVista που υποστήριζε την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση - Ηλεκτρονικής Μάθηση (e-learning) στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου από δύο πλατφόρμες ανοιχτού κώδικα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουν εγκατασταθεί και είναι διαθέσιμες προς χρήση, οι πλατφόρμες Moodle (http://moodle.aegean.gr) και OpeneClass (

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τετάρτη, Οκτώβριος 3, 2012

Ετήσια Έκθεση Στατιστικών Στοιχείων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών έτους 2011

Περιγραφή: 

Η Ετήσια Έκθεση Στατιστικών Στοιχείων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για το έτος 2011 είναι διαθέσιμη.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τετάρτη, Σεπτέμβριος 19, 2012

Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης (Τεχνικού Διαλόγου), για μέρος των εγγράφων (Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών και Προϋπολογισμός) για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος

Περιγραφή: 

Η Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου προβαίνει στην διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης (Τεχνικού Διαλόγου), για μέρος των εγγράφων (Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών και Προϋπολογισμός) για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τετάρτη, Σεπτέμβριος 5, 2012

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας επιστημονικών βιβλίων εκδιδόμενων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή

Περιγραφή: 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σας γνωστοποιεί ότι δυνάμει της απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου αρ.συν. 35/29.08.2012, θέμα 5.3, (ΑΔΑ Β4Γ5469Β7Λ 2ΞΩ) την 19η Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, επί της οδού Κομνηνάκη 45, στη Μυτιλήνη, θα διεξάγει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια επιστημονικών, εκδιδόμενων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή έντυπων τεκμηρίων (βιβλίων) και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τρίτη, Σεπτέμβριος 4, 2012

Ενεργοποίηση Υπηρεσίας EndNote Web (μέρος του Web of Science)

Περιγραφή: 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η υπηρεσία EndNote Web είναι διαθέσιμη προς τους χρήστες του Πανεπιστημίου Αιγαίου ως μέρος της συνδρομής στο Web of Science.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Παρασκευή, Απρίλιος 27, 2012

Σελίδες