Θέματα αναπαραγωγής έντυπων τεκμηρίων

Η χρήση των τεκμηρίων της Βιβλιοθήκης (όπως βιβλία, περιοδικά, διατριβές κλπ.) υπόκειται στις ρυθμίσεις του νόμου 2121/1993 (“Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιωμάτα και Πολιτιστικά Θεμάτα”). Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα τεκμήρια της βιβλιοθήκης (όπως βιβλία, περιοδικά, διατριβές κλπ.) παρέχονται για προσωπική μελέτη.

Δεν επιτρέπεται από τον νόμο η αποθήκευση, εκμετάλλευση και αναπαραγωγή τους για εμπορική χρήση, προκειμένου να προστατευτούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των δημιουργών τους.

Ειδικότερα δεν επιτρέπεται η φωτοτυπική αναπαραγωγή βιβλίων, περιοδικών, εντύπων ή άλλου υλικού.
Μόνο κατ΄εξαίρεση επιτρέπεται η φωτοτυπική αναπαραγωγή αυστηρά για ιδιωτική χρήση δανειζόμενου (π.χ. αποσπάσματα βιβλίων) και μη υλικού (π.χ. άρθρα περιοδικών).
Στην περίπτωση αυτή:
α) η φωτοτυπική αναπαραγωγή γίνεται από τον ίδιο το χρήστη. Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης δεν αναλαμβάνει καμία πράξη φωτοτυπικής αναπαραγωγής για λογαριασμό των χρηστών.
β) η φωτοτυπική αναπαραγωγή γίνεται για προσωπική του χρήση ή για χρήση από το άμεσο οικογενειακό ή κοινωνικό του περιβάλλον.

Θα πρέπει όμως λαμβάνεται υπόψη ότι υπάρχουν σε κάθε περίπτωση όρια της επιτρεπτής φωτοτυπικής αναπαραγωγής έτσι ώστε να μην εμποδίζεται η κανονική εκμετάλλευση του έργου από αυτόν/ αυτούς που έχουν τα πνευματικά δικαιώματα ή να βλάπτονται αδικαιολόγητα τα νόμιμα συμφέροντα του δημιουργού. Συγκεκριμένα επιτρέπεται η αναπαραγωγή μόνο μικρού μέρους κάθε έργου, όπως για παράδειγμα ένας μικρός αριθμός σελίδων ενός βιβλίου ή περιοδικού. Η αναπαραγωγή ολόκληρου βιβλίου ή τεύχους περιοδικού ή/και σε πολλαπλά αντίτυπα χωρίς την άδεια του δημιουργού και του εκδότη, ακόμα κι αν γίνεται από τον ίδιο το χρήστη, ακόμη και αν γίνει για προσωπική χρήση, δεν επιτρέπεται από τον νόμο 2121/1993 καθώς προσβάλλει τα δικαιώματα του δημιουργού/ δικαιούχου.

Η παράβαση αυτών των απαγορεύσεων επισύρει συνέπειες για τον χρήστη. Σε μια τέτοια περίπτωση ο χρήστης έχει ευθύνη για αποζημίωση του φυσικού ή νομικού προσώπου που υπέστη περιουσιακή ή ηθική βλάβη από τις παράνομες ενέργειές του βάση του νόμου 2121/1993. Επίσης μπορεί να επιβληθεί ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή από 2.900 έως 15.000 ευρώ ενώ μεγαλύτερες ποινές μπορούν να επιβληθούν ανάλογα με τη ζημία και τις περιστάσεις της παράνομης πράξης.