Τερματικά αναζήτησης (Sun Ray) για χρήστες

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης διαθέτει νησίδες τερματικών αναζήτησης (SunRays) σε όλα τα Παραρτήματά της για την κάλυψη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και ακαδημαϊκών αναγκών των χρηστών της. Τα τερματικά αναζήτησης εξασφαλίζουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές και υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης μέσω της Πύλης της. Η χρήση των τερματικών αναζήτησης πρέπει να πραγματοποιείται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να υποστηρίζεται η αποστολή του Πανεπιστημίου και να συνάδει προς τον ακαδημαϊκό του χαρακτήρα.

Τα τερματικά αναζήτησης είναι ελεύθερα για χρήση προς όλους τους χρήστες της Βιβλιοθήκης χωρίς να απαιτείται είσοδος με κωδικούς. Η χρήση των τερματικών αναζήτησης γίνεται χωρίς χρονικούς περιορισμούς.

Τα τερματικά αναζήτησης παρέχουν τη δυνατότητα χρήσης μνήμης USB.

Τα τερματικά αναζήτησης δεν παρέχουν τη δυνατότητα αναπαραγωγής CD/DVD-ROM.

Τα τερματικά αναζήτησης δεν παρέχουν τη δυνατότητα εκτύπωσης.