Προκήρυξη (29/06/2015)

Περιγραφή: 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σας γνωστοποιεί ότι, την 14η Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, στα γραφεία της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, επί της οδού Κομνηνάκη 45, στη Μυτιλήνη, θα διεξάγει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά (πρακτικά έκτακτης συνεδρίασης Συγκλήτου αριθ.03/12- 06-2015 ΑΔΑ: Ω50Ο469Β7Λ-Χ3Τ και αριθ. 04/19-06-2015 ΑΔΑ:ΩΥΚΤ469Β7Λ-ΞΚ4) για την προμήθεια επιστημονικών περιοδικών εκδιδόμενων στην αλλοδαπή για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και των παραρτημάτων της στα νησιά Μυτιλήνη, Χίο, Σάμο, Σύρο, Ρόδο και Λήμνο.

Ο προϋπολογισμός είναι μέχρι του ποσού των τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ (36.000,00€) συμπεριλαμβανομένου 5% ΦΠΑ.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Δευτέρα, Ιούνιος 29, 2015

Τύπος επικαιρότητας: