Προκήρυξη (26/03/2013)

Περιγραφή: 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σας γνωστοποιεί ότι δυνάμει της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με αριθμ. Πρωτ. 92019/ΙΒ/8.8.2012(ΑΔΑ Β4Γ69-ΗΡΣ), με την οποία μεταξύ άλλων προεγκρίθηκε δαπάνη ύψους 22.000€ για την προμήθεια επιστημονικών βιβλίων για το έτος 2013, σε βάρος του ΚΑΕ 1259 του τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος, και στη συνέχεια με την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου αρ.συν. 39/25.10.2012, θέμα 4.1, (ΑΔΑ Β42Α469Β7Λ-11) την 12η Απριλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στα γραφεία της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, επί της οδού Κομνηνάκη 45, στη Μυτιλήνη, θα διεξάγει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια επιστημονικών, εκδιδόμενων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή έντυπων τεκμηρίων (βιβλίων) και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στην λιανική τιμή πώλησης των εκδιδόμενων στην Ελλάδα και ποσοστό έκπτωσης εκδιδόμενων στην αλλοδαπή τεκμηρίων, όπως αυτή αναγράφεται στους επίσημους έντυπους ή ηλεκτρονικούς τιμοκαταλόγους ή στα τιμολόγια πώλησης των εκδοτών), για την κάλυψη των αναγκών των τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ (22.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου 6,5% Φ.Π.Α.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τρίτη, Μάρτιος 26, 2013

Τύπος επικαιρότητας: