Προκήρυξη (06/03/2013)

Περιγραφή: 

Η Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου σας γνωστοποιεί ότι στις 2 Απριλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης, επί της οδού Κομνηνάκη αριθμ. 45, στη Μυτιλήνη, θα διεξαγάγει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά (Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου αρ.39/25.10.2012, Θέμα 4.2, ΑΔΑ Β42Α469Β7Λ-Κ0Μ)) για την προμήθεια επιστημονικών εντύπων, περιοδικής έκδοσης, εκδιδόμενων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και των Παραρτημάτων της στα νησιά Μυτιλήνη, Χίο, Σάμο, Σύρο, Ρόδο και Λήμνο.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τετάρτη, Μάρτιος 6, 2013

Τύπος επικαιρότητας: