Έναρξη υπηρεσίας ORCID

Περιγραφή: 

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, ενημερώνει την ακαδημαϊκή κοινότητα, ότι από 19/7/2019 τα μέλη ΔΕΠ και οι ερευνητές/τριες του Ιδρύματος, έχουν την δυνατότητα να εγγράφονται στην υπηρεσία Premium ORCID, η οποία διατίθεται μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, και να αποκτούν χωρίς χρέωση, προσωπικούς, μοναδικούς προσδιοριστικούς αριθμούς ερευνητή/τριας (ORCID Open Researcher and Contributor ID) τους οποίους θα μπορούν εφεξής να καταχωρούν σε κάθε ηλεκτρονική δημοσίευσή τους αντί του ονόματός τους και των πληροφοριών που αφορούν το Ίδρυμα προέλευσης τους.

Οι προσδιοριστικοί αριθμοί (permanent identifiers) ORCID είναι σταθεροί  σύνδεσμοι που ταυτοποιούνται με τον ερευνητή και είναι αναζητήσιμοι, ευρέσιμοι (findable) και διαλειτουργικοί (interoperable)  στο διαδίκτυο  σε βάθος χρόνου.

Η χρήση του μοναδικού προσδιοριστικού αριθμού έχει ως αποτέλεσμα:

  • Την συγκέντρωση όλων των διαφορετικών αποδόσεων του ονόματος του ερευνητή και του Ιδρύματος στο οποίο ανήκει, και των διαφόρων IDs του σε τυχόν άλλες υπηρεσίες, κάτω από το ORCID ID. Με τον τρόπο αυτόν αποφεύγονται παρανοήσεις σε περίπτωση συνωνυμίας ή διαφορετικής απόδοσης του ονόματος.
  • Την απλοποίηση της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων του ερευνητή/τριας σε φόρμες δημοσίευσης και αιτημάτων χρηματοδότησης, την ελαχιστοποίηση των περιπτώσεων σφάλματος και την εξοικονόμηση χρόνου.
  • Την διασύνδεση με διαδικτυακές πλατφόρμες όπως Scopus, Web of Science, PubMed, CrossRef και την αυτόματη ενημέρωση τους, με πληροφορίες από το προφίλ του ερευνητή/τριας που αφορούν στις δημοσιεύσεις, στις διασυνδέσεις και στις χρηματοδοτήσεις.
  • Την σταθερή και συνεχή διασύνδεση του ερευνητή/τριας με το ORCID ID που του έχει αποδοθεί, ακόμη και αν εκείνος/η αλλάξει χώρα ή φορέα εργασίας.
  • Τη δυνατότητα να αποτυπωθεί το σύνολο της ερευνητικής παραγωγής του Πανεπιστημίου με ορθό και έγκυρο τρόπο, συνολικά, σε επίπεδο Ιδρύματος αλλά και μεμονωμένα, σε επίπεδο ερευνητή/τριας.
  • Την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις καταχώρησης στοιχείων των ερευνητών/τριών στις πλατφόρμες των περισσότερων μεγάλων εκδοτικών οίκων και χρηματοδοτών για τους οποίους θεωρείται προαπαιτούμενο.
  • Την δυνατότητα του ερευνητή/τριας να καθορίζει τα δικαιώματα πρόσβασης τρίτων στο περιεχόμενο του προφίλ του/της.
  • Την εύκολη και αξιόπιστη διασύνδεση των ερευνητών/τριών με το έργο τους, την ερευνητική-επιστημονική τους δραστηριότητα (δημοσιεύσεις, συνεισφορές, συνέδρια, κτλ.) και τις εργασιακές/ερευνητικές τους σχέσεις και
  • Την παρακολούθηση του ευρύτερου κοινωνικού αντικτύπου της εργασίας του/της ερευνητή/τριας με αποτέλεσμα την βελτίωση της κατάταξης (ranking) του Ιδρύματός του/της.

Προκειμένου να εξασφαλισθεί ομοιομορφία στην απόδοση της ονομασίας του Πανεπιστημίου και των Τμημάτων του, και να μπορούν να συλλεγούν με ακρίβεια στοιχεία για την κατάταξή του (ranking) βάσει της ερευνητικής δραστηριότητας των μελών του, παρακαλούνται οι ερευνητές/τριες που προτίθενται να αποκτήσουν μοναδικό προσδιοριστικό αριθμό ερευνητή/τριας (ΟRCID Open Researcher and Contributor ID) να χρησιμοποιούν την καθιερωμένη στην εφαρμογή ΟRCID ονομασία του Ιδρύματος (University of the Aegean) και για την καταχώρηση της ονομασίας του Τμήματός τους, να συμβουλεύονται το Παράρτημα 1 του οδηγού χρήσης που ακολουθεί.

Όσοι διδάσκοντες/ουσες ή ερευνητές/τριες του Ιδρύματος έχουν ήδη αποκτήσει ΟRCID, παρακαλούνται, να ελέγξουν αν τυχόν απαιτείται διόρθωση της ονομασίας του Πανεπιστημίου/ή και του Τμήματος που έχουν καταχωρήσει σύμφωνα με την καθιερωμένη στην εφαρμογή επωνυμία των Τμημάτων και του Πανεπιστημίου.

Οι προσδιοριστικοί αριθμοί (permanent identifiers) ORCID είναι σταθεροί  σύνδεσμοι που ταυτοποιούνται με τον ερευνητή και είναι αναζητήσιμοι, ευρέσιμοι (findable) και διαλειτουργικοί (interoperable)  στο διαδίκτυο  σε βάθος χρόνου.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Παρασκευή, Ιούλιος 19, 2019

Τύπος επικαιρότητας: