Δανεισμοί

Κατηγορίες χρηστών

Δικαίωμα δανεισμού υλικού της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχουν καταρχήν μόνο τα μέλη του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος αυτού είναι η εγγραφή στη Βιβλιοθήκη.

Ωστόσο η Βιβλιοθήκη δύναται να προσφέρει υπηρεσίες δανεισμού του υλικού της και σε κάποιες ειδικές κατηγορίες χρηστών. Συγκεκριμένα:

 • Φοιτητές και καθηγητές που επισκέπτονται το Πανεπιστήμιο στα πλαίσια προγραμμάτων διαπανεπιστημιακής συνεργασίας,  οι οποίοι αποκτούν κατά το διάστημα της παραμονής τους στο Πανεπιστήμιο ανάλογα δικαιώματα δανεισμού με τους φοιτητές και τους διδάσκοντες του Ιδρύματος.
 • Προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς  φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) που διαμένουν στα έξι νησιά του  όπου λειτουργούν Παραρτήματα της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Εξωτερικούς χρήστες/στριες. Ο/Η Υπεύθυνος/η κάθε Παραρτήματος της Βιβλιοθήκης μπορεί σε ειδικές περιπτώσεις και κατά την κρίση του να δανείσει υλικό της Βιβλιοθήκης σε άτομα που δεν ανήκουν στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ο δανεισμός διενεργείται με την κατάθεση του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του χρήστη και για διάστημα που δεν υπερβαίνει τη μία (1) εβδομάδα.

Μη Δανειζόμενο Υλικό

Οι χρήστες θα πρέπει να έχουν υπόψη ότι οι ακόλουθες κατηγορίες υλικού δεν δανείζονται:

 • πληροφοριακά βιβλία
 • τεύχη των περιοδικών
 • οπτικοακουστικό υλικό
 • ορισμένα βιβλία τα οποία έχουν αυξημένη ζήτηση, για εκείνο μόνο το χρονικό διάστημα που υπάρχει ζήτηση, κατά την κρίση της/του υπευθύνης/ου της Βιβλιοθήκης ή και μετά από συνεργασία με το Διδακτικό Προσωπικό.
 • υλικό που έχει υποστεί φθορά και χρειάζεται συντήρηση
 • τεκμήρια της συλλογής της Γκρίζας Βιβλιογραφίας (πτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες, διδακτορικές διατριβές, τεχνικές αναφορές)
 • σπάνιο υλικό
 • τα νεοεισερχόμενα βιβλία πριν την πλήρη βιβλιοθηκονομική επεξεργασία τους.

Διάρκεια δανεισμού – Αριθμός δανειζόμενων τεκμηρίων

Η διάρκεια δανεισμού για το υπόλοιπο υλικό της Βιβλιοθήκης ορίζεται σε:

 • μια (1) εβδομάδα για τους προπτυχιακούς φοιτητές του Ιδρύματος
 • δύο (2) εβδομάδες για τους διδάσκοντες, τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και το διοικητικό προσωπικό του Ιδρύματος

Ο αριθμός των δανειζόμενων τεκμηρίων ορίζεται ως εξής:

 • Οι προπτυχιακοί φοιτητές και το διοικητικό προσωπικό του Ιδρύματος έχουν δικαίωμα να δανείζονται συγχρόνως τρία (3) τεκμήρια της Βιβλιοθήκης.
 • Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν δικαίωμα να δανείζονται συγχρόνως έξι (6) τεκμήρια της Βιβλιοθήκης.
 • Οι διδάσκοντες έχουν δικαίωμα να δανείζονται συγχρόνως οκτώ (8) τεκμήρια της Βιβλιοθήκης.

Ο προβλεπόμενος από τον Κανονισμό χρόνος δανεισμού/αριθμός δανειζόμενων τεκμηρίων μπορεί κατ' εξαίρεση να παραταθεί/αυξηθεί μόνο στην περίπτωση κατά την οποία χρήστης με υποδειγματική και αποδεδειγμένη από τα αρχεία δανεισμού της Βιβλιοθήκης για τουλάχιστον ένα (1) ακαδημαϊκό έτος συνέπεια υποβάλλει στην/στον Υπεύθυνη/ο του Παραρτήματος της Βιβλιοθήκης αίτηση στην οποία να αιτιολογείται το αίτημά του, να προσδιορίζεται επακριβώς ο χρόνος επιστροφής και να δηλώνεται ότι το βιβλίο θα επιστραφεί όταν ζητηθεί από άλλο χρήστη. Σε καμία πάντως περίπτωση ο χρόνος δανεισμού δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) συνολικά μήνα για τους προπτυχιακούς φοιτητές και τους δύο (2) μήνες για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους διδάσκοντες.

Ο χρόνος δανεισμού υλικού των Παραρτημάτων που ανήκει σε ειδικές συλλογές και δεν είναι συναφές με το Πρόγραμμα Σπουδών των Τμημάτων μπορεί να διαφοροποιείται από τους συνήθεις χρόνους δανεισμού. Σχετικές προτάσεις υποβάλλονται στην αρχή κάθε έτους από τις Τοπικές Επιτροπές Βιβλιοθήκης στην Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης.

Η/Ο Υπεύθυνη/ος της Βιβλιοθήκης μπορεί κατόπιν σχετικής συνεννόησης με τους διδάσκοντες ή και κατά την κρίση του, να μειώσει τη διάρκεια του χρόνου δανεισμού βιβλίων που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση. Καθυστέρηση στην επιστροφή υλικού αυτής της κατηγορίας επιφέρει επιβολή προστίμου διπλάσιου του κανονικού.

Υποχρεώσεις χρηστών - Κυρώσεις

Η συστηματική παρακράτηση υλικού της Βιβλιοθήκης από οποιοδήποτε χρήστη και η εκπρόθεσμη επιστροφή αυτού επιφέρει προσωρινή αναστολή του δικαιώματος δανεισμού για ένα εξάμηνο, ύστερα από απόφαση της Τοπικής Επιτροπής Βιβλιοθήκης.

Κάθε εκπρόθεσμη επιστροφή επιφέρει πρόστιμο ανάλογο προς τις ημέρες της καταχρηστικής παρακράτησης. Το ύψος του προστίμου ορίζεται από την Κεντρική επιτροπή της Βιβλιοθήκη στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Όποια/ος φοιτήτρια/τής έχει δανειστικές εκκρεμότητες στην Βιβλιοθήκη, αδυνατεί να παραλάβει σχετική βεβαίωση και να συμμετάσχει στην ορκωμοσία. 

Οποιοσδήποτε ενεργοποιεί το σύστημα ασφαλείας της Βιβλιοθήκης επιδιώκοντας να εξάγει υλικό της Βιβλιοθήκης χωρίς να το έχει δανεισθεί προηγουμένως, υποβάλλεται στην πληρωμή προστίμου.

Χρήστης που κακομεταχειρίζεται ή χάνει υλικό της Βιβλιοθήκης το οποίο έχει δανειστεί ή χρησιμοποιήσει, υποχρεούται να το αντικαταστήσει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες και να καταβάλλει το προβλεπόμενο πρόστιμο.

Για κατεστραμμένο ή χαμένο βιβλίο γίνεται καταλογισμός και το αντίτιμό του εισπράττεται με τη διαδικασία είσπραξης δημοσίων εσόδων.

Απογραφή υλικού

Σε χρόνο που καθορίζεται τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την Υπηρεσία της Βιβλιοθήκης, αυτή κλείνει για την απογραφή υλικού. Στο διάστημα των τριών (3) αυτών μηνών είναι υποχρεωμένοι όλοι οι χρήστες να επιστρέφουν το δανεισμένο υλικό. Υλικό που δεν επιστρέφεται, θεωρείται απολεσθέν και γίνεται καταλογισμός.