Διανομές συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΥ

Η Βιβλιοθήκη διανέμει σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου συγγράμματα τα οποία προήλθαν από λανθασμένες παραδόσεις σε φοιτητές του Πανεπιστημίου μας τα προηγούμενα εξάμηνα. Εάν υπάρχει διαθέσιμος στο Παράρτημα ο συγκεκριμένος τίτλος που έχει δηλώσει ο φοιτητής, ο φοιτητής προσέρχεται με τον κωδικό (pin) που του δόθηκε από τον ΕΥΔΟΞΟ, την ακαδημαϊκή ή αστυνομική του ταυτότητα και τον αριθμό μητρώου του στο Παράρτημα. Ο φοιτητής παραλαμβάνει το σύγγραμμα που έχει δηλώσει και υπογράφει για την παράδοση που του έγινε.