Ανανεώσεις

Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης έχουν δικαίωμα να ανανεώσουν το δανεισμό τρεις (3) φορές (κάθε ανανέωση παρατείνει τη διάρκεια δανεισμού κατά μία εβδομάδα), εφόσον το υλικό που έχουν δανεισθεί δεν έχει ζητηθεί από άλλον αναγνώστη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η/ο υπεύθυνη/ος του Παραρτήματος της Βιβλιοθήκης μπορεί να ανακαλέσει το δανεισμό υλικού που παρουσιάζει μεγάλη ζήτηση.

H ανανέωση δανεισμού του υλικού της Βιβλιοθήκης μπορεί να γίνει είτε με την αυτοπρόσωπη παρουσία του/της ενδιαφερόμενου/ης στο Παράρτημα της Βιβλιοθήκης, είτε με επικοινωνία (τηλεφωνική ή με ηλεκτρονικό μήνυμα) με το προσωπικό του Παραρτήματος, αναφέροντας τα στοιχεία του και τα στοιχεία του προς ανανέωση υλικού.