Προκήρυξη (3/10/2016)

Description: 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου λαμβάνοντας υπόψη την αποφάση της Συγκλήτου του Ιδρύματος, Αριθμός 18/29.09.2016 Θέμα 8.9 (ΑΔΑ: ΩΖΙΩ469Β7Λ-42Φ) σας γνωστοποιεί ότι θα προβεί με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεσης) στην προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό έως είκοσι τρεις χιλιάδες πεντακόσια σαράντα έξι ευρώ (23.546,00€) συμπεριλαμβανομένου του αντιστοίχου ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης: η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προμήθειας του είδους ανά Πίνακα.

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής και αποσφράγισης προσφορών: μέχρι την 17/10/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ.

Προκήρυξη

Publication Date: 

Monday, October 3, 2016

News Type: