Προκήρυξη (16/11/2016)

Description: 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σας γνωστοποιεί ότι θα προβεί στη σύναψη σύμβασης με την προμήθεια ετικετών με ραδιοσυχνική αναγνώριση RFID (Radio Frequency Identification) με γραπτές σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας προκήρυξης.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ & ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΩΝ (2.051,28€) προ ΦΠΑ, & στο συνολικό ποσό των ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ ((2.400,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων.

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής προ ΦΠΑ για το σύνολο της προμήθειας.

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής και αποσφράγισης προσφορών: μέχρι την Πέμπτη 24/11/2016 και ώρα 10 π.μ.

Προκήρυξη

Publication Date: 

Wednesday, November 16, 2016

News Type: