Προκήρυξη (16/11/2016)

Description: 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σας γνωστοποιεί ότι θα προβεί στη σύναψη σύμβασης με την διαδικασία της προέγκρισης, για την με γραπτές σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ, ανανέωση των συνδρομών για το έτος 2017 της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος σε επιστημονικά τεκμήρια περιοδικής έκδοσης, εκδιδόμενα στην αλλοδαπή.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη προ ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΩΝ (19.528,30€), και στο συνολικό ποσό των ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ ((20.700,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων.

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφερότερη βάσει τιμής από οικονομική άποψη προσφορά προ ΦΠΑ για το σύνολο της προμήθειας.

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής και αποσφράγισης προσφορών: μέχρι την Πέμπτη 24/11/2016 και ώρα 11 π.μ.

Προκήρυξη

Publication Date: 

Wednesday, November 16, 2016

News Type: