Προκήρυξη (14/8/2016)

Description: 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος "Αριθμός 50 (επαναληπτική) Θέμα 3.3(ΑΔΑ:ΩΘΨΛ469Β7Λ-3Κ0)" σας γνωστοποιεί ότι θα προβεί με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση), στην σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας (φύλαξη, σύνδεση του συστήματος συναγερμού και πυρανίχνευσης της Βιβλιοθήκης με κέντρο λήψης σημάτων και εκτέλεσης περιπολιών, έλεγχος καλής λειτουργίας) για το Κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης στη Μυτιλήνη επί της οδού Κομνηνάκη 45, και για το κτίριο του Παραρτήματος Βιβλιοθήκης Μυτιλήνης επί της οδού Ίμβρου 3, για το έτος 2017, σύμφωνα με τον Νόμο 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», Άρθρο 118 ,παραγ.1.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται μέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων διακοσίων ευρώ (3.200,00€), συμπεριλαμβανομένου του αντίστοιχου ΦΠΑ, και θα καλυφθεί από τον κωδικό 0892Α του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος έτους 2017.

Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή.

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών μέχρι την 30/09/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

 

Προκήρυξη

Publication Date: 

Wednesday, September 14, 2016

News Type: