Προκήρυξη (23/8/2016)

Description: 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος Αριθμός 47( επαναληπτική)/04.08.2016 Θέμα 2.1 (ΑΔΑ: 6ΒΗ2469Β7Λ-ΥΓ8) σας γνωστοποιεί ότι θα προβεί με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεσης) στη συντήρηση και ανανέωση των αδειών χρήσης λογισμικών για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προϋπολογισμού 3.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του αντιστοίχου ΦΠΑ.

Προκήρυξη

Publication Date: 

Tuesday, August 23, 2016

News Type: