Προκήρυξη

Description: 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου λαμβάνοντας υπ΄όψιν την απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος Αριθμός 22 (επαναληπτική)/10.12.2015 Θέμα1.9 (ΑΔΑ:Ψ9ΙΨ469Β7Λ-ΡΨ0) σας γνωστοποιεί ότι θα προβεί με την διαδικασία της προέγκρισης δαπάνης στην ανανέωση των συνδρομών των επιστημονικών περιοδικών εκδόσεων που αναγράφονται στο Παράρτημα Ι για το έτος 2016 με απευθείας ανάθεση-διαπραγμάτευση.

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 22 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (20.700,00€), συμπεριλαμβανομένου 6% Φ.Π.Α.

Publication Date: 

Thursday, December 17, 2015

News Type: