Προκήρυξη

Description: 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σας γνωστοποιεί ότι την 1 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 9 π.μ στα γραφεία της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου επί της οδού Κομνηνάκη 45 στη Μυτιλήνη θα διεξάγει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα συνδρομών βάσεων ή για το σύνολο (πρακτικά έκτακτης συνεδρίασης Συγκλήτου αριθ 10/05.11.2015 ΑΔΑ:7ΣΒΓ469Β7Λ-ΔΟΜ για τις ανάγκες του συνόλου των χρηστών του δικτύου του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ο προϋπολογισμός είναι μέχρι του ποσού των τριάντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (38.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η δαπάνη για την προμήθεια θα καλυφθεί από τον κωδικό 0899 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος οικονομικού έτους 2016.

Publication Date: 

Monday, November 16, 2015

News Type: