χρηματική


Περιγραφή: 

Ο καταγόμενος από τη Νάπη Λέσβου, κύριος Αθανάσιος Παλαιολόγου, ο οποίος για πολλά έτη διαβιούσε και δραστηριοποιείτο επαγγελματικά στις ΗΠΑ, αναδεικνύεται στις 10 Ιουλίου 2019 μεγάλος ευεργέτης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου επιχορηγώντας την με το ποσό των 600.000 δολαρίων Αμερικής.

Ο δωρητής Αθανάσιος Παλαιολόγου

Βιβλιοθήκη: 

Παράρτημα Μυτιλήνης

Τύπος δωρεάς: