Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Κ.Ε.Α.Β.)

Ο Συλλογικός Κατάλογος των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Κ.Ε.Α.Β.) αποτελεί σήμερα τη φυσική υλοποίηση ενός από τους βασικούς στόχους του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και παρέχει τη δυνατότητα ενοποιημένης αναζήτησης στους καταλόγους όλων των βιβλιοθηκών-μελών του, ενώ παράλληλα αποτελεί και τη βασική προϋπόθεση για την δημιουργία ενός συστήματος διαδανεισμού μεταξύ αυτών .

Ο Συλλογικός Κατάλογος παρέχει δυνατότητες ελεύθερης πρόσβασης στους καταλόγους των Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Βιβλιοθηκών της χώρας, καθώς επίσης και σε αυτόν της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας.

Συλλογικός Κατάλογος των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Πάροχος: 

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β)

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: