Προκήρυξη (29/11/2016)

Περιγραφή: 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα ή για το σύνολο των ομάδων για την εν γραμμή πρόσβαση και αναζήτηση σε δέκα (10) βάσεις δεδομένων για το οικονομικό έτος 2017.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 42.200,00€ (σαράντα δύο χιλιάδων διακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α. και στο ποσό των 34.032,26€ (τριάντα τέσσερις χιλιάδες τριάντα δύο ευρώ και είκοσι έξι λεπτών) χωρίς Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τον Κ.Α.Ε. 0899Α του Τακτικού Προϋπολογισμού 2017 του Ιδρύματος.

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 12/12/2016 και ώρα 10:00 στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Κομνηνάκη 45, 81100 Μυτιλήνη).

Προκήρυξη

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τρίτη, Νοέμβριος 29, 2016

Τύπος επικαιρότητας: