Προκήρυξη (12/07/2010)

Περιγραφή: 

Η Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου σας γνωστοποιεί ότι στις 26 Ιουλίου,ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης, επί της οδού Κομνηνάκη αριθμ. 45, στη Μυτιλήνη, θα διεξαγάγει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά (Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου 84/09.06.2010, θέμα 5.5) για την προμήθεια επιστημονικών εντύπων, περιοδικής έκδοσης, εκδιδόμενων στην αλλοδαπή για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και των Παραρτημάτων.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Δευτέρα, Ιούλιος 12, 2010

Τύπος επικαιρότητας: