Προκήρυξη (11/10/2011)

Περιγραφή: 

Η Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου σας γνωστοποιεί ότι στις 21 Οκτωβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης επί της οδού Κομνηνάκη αριθμ. 45, στη Μυτιλήνη, θα διεξαγάγει απευθείας ανάθεση με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 1385 (Α.Π. 5151/13/7/2011), ΑΔΑ: 45ΟΠ469Β7Λ-Μ8Λ, Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου 18/28/7/2011, ΑΔΑ 4ΑΣ2469Β7Λ-36Ξ) για την ετήσια ανανέωση της συντήρησης εξειδικευμένων εφαρμογών λογισμικού, οι οποίες υποστηρίζουν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τρίτη, Οκτώβριος 11, 2011

Τύπος επικαιρότητας: