Προκήρυξη (04/09/2012)

Περιγραφή: 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σας γνωστοποιεί ότι δυνάμει της απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου αρ.συν. 35/29.08.2012, θέμα 5.3, (ΑΔΑ Β4Γ5469Β7Λ 2ΞΩ) την 19η Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, επί της οδού Κομνηνάκη 45, στη Μυτιλήνη, θα διεξάγει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια επιστημονικών, εκδιδόμενων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή έντυπων τεκμηρίων (βιβλίων) και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τρίτη, Σεπτέμβριος 4, 2012

Τύπος επικαιρότητας: