Πρακτικά Συνεδρίου Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού

Τα Πρακτικά Συνεδρίου Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού παρουσιάζουν σύγχρονες διεπιστημονικές προσεγγίσεις πάνω στα θέματα παιδιού και χώρου, επιδιώκοντας έτσι τη δυναμική αλληλεπίδραση των πεδίων της παιδαγωγικής και του σχεδιασμού αλλά και τη μετασχηματιστική ταλάντωση θεωρίας και πράξης, θεωρητικών αναζητήσεων και πρακτικών εφαρμογών.

Πάροχος: 

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

Τύπος Πηγής: 

Γλώσσα: 

Ελληνικά

Έλεγχος πρόσβασης: