Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ

Περιγραφή: 

Το Τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000 - 2006 (Γ΄ Κ.Π.Σ.) ήταν το προϊόν της συμφωνίας στην οποία κατέληξαν η Ελληνική Κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις στις περιφέρειες που υπάγονταα στο Στόχο 1 για το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου 2000 έως 31 Δεκεμβρίου 2006.
Ένα από τα επιχειρησιακά προγράμματα του Γ΄ Κ.Π.Σ. ήταν το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ), του οποίου την ευθύνη υλοποίησης είχε αναλάβει το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.).
Η δεύτερη φάση του προγράμματος «Αναβάθμιση Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Αιγαίου» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και του Γ' ΚΠΣ με διάρκεια από το 2000 έως το 2006.

Στοιχεία έργου: 

- Μέτρο 2.1 «Αναβάθμιση της Ποιότητας της Παρεχόμενης Εκπαίδευσης»
- Ενέργεια 2.1.3 «Ενίσχυση Βιβλιοθηκών»
- Κατηγορία Πράξεων 2.1.3.ε «Ενίσχυση και Εμπλουτισμός Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών»
- Έργο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»
- Μέτρο 5.2 «Αναβάθμιση Υποδομών και Εξοπλισμών για την Βελτίωση της Ποιότητας της Εκπαίδευσης»
- Ενέργεια 5.2.1 «Βιβλιοθήκες Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
- Κατηγορία Πράξεων 5.2.1.β «Εξοπλισμός Κεντρικών Βιβλιοθηκών»
- Έργο: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»
- Φορέας Υλοποίησης: Πανεπιστήμιο Αιγαίου
- Υπεύθυνοι Έργου: Κων/νος Μαν. Σοφούλης (από 30/04/2002 έως 31/08/2004), Σωκράτης Κάτσικας (από 01/09/2004 έως 23/11/2005), Θεόδωρος Παραδέλλης (24/11/2005 έως το πέρας του έργου)

Προϋπολογισμός - Ταμεία χρηματοδότησης: 

Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο): 3.129.443 € («ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»)

Ε.Τ.Π.Α. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης): 220.100 € («ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»)

Στόχοι έργου: 

Οι κύριοι στόχοι του έργου συνοψίζονταν στους εξής:

  1. στην εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνταν για την ολοκλήρωση του αυτοματοποιημένου καταλόγου της Βιβλιοθήκης και την ένταξή του στον συλλογικό κατάλογο
  2. στη δημιουργία μιας νέας φυσιογνωμίας της Βιβλιοθήκης, ικανής να εξυπηρετεί τους/τις χρήστες/χρήστριες της ανεξαρτήτως από τον χώρο στον οποίο βρίσκονται και στην ουσιαστικότερη συνεπικούρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Ιδρύματος, μέσω του σχεδιασμού και της εφαρμογής νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών
  3. στην καθιέρωση μηχανισμού αξιολόγησης των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης με τη χρήση επιστημονικών εργαλείων αξιολόγησης (σύμφωνα και με τους δείκτες απόδοσης της ΜΟΠΑΒ)
  4. στην ηλεκτρονική καταγραφή της "γκρίζας βιβλιογραφίας"
  5. στις διαδικασίες προμήθειας του εξοπλισμού και του επιστημονικού υλικού που ήταν απαραίτητος για την υλοποίηση του έργου
  6. στις διαδικασίες πρόσληψης και εκπαίδευσης του απαιτούμενου για την υποστήριξη του έργου προσωπικού των πέντε Παραρτημάτων και της Κεντρικής Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης
  7. στη συστηματικότερη οργάνωση της υπηρεσίας διαδανεισμού εν όψει και της προοπτικής ένταξης της συλλογής της Βιβλιοθήκης στον Συλλογικό κατάλογο, τον εμπλουτισμό του καταλόγου με άλλες εγγραφές και την αύξηση της δανειστικής κίνησης λόγω της ανάπτυξης των νέων υπηρεσιών που έχουν προαναφερθεί

Ανάλυση έργου: 

Ο πρώτος άξονας του Έργου αφορούσε στη συνέχιση ή στον σχεδιασμό και την εκτέλεση των νέων εργασιών που απαιτούνταν για τη συμμετοχή της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στους προδιαγεγραμμένους στόχους της Οριζόντιας Δράσης (Συλλογικός Κατάλογος, Καταγραφή της Γκρίζας Βιβλιογραφίας, Τήρηση δεικτών αποτίμησης απόδοσης Βιβλιοθήκης, κλπ).

Ο δεύτερος άξονας αφορούσε στη φιλικότερη προς τους/τις χρήστες/χρήστριες παρουσίαση των ήδη προσφερόμενων από τη Βιβλιοθήκη υπηρεσιών ηλεκτρονικής πληροφόρησης, τη διεύρυνση αυτών, την ανάπτυξη νέων, καθώς και την πιλοτική συνεργασία με τα Τμήματα του Πανεπιστημίου για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την υποστήριξη της εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης.