Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Ι

Περιγραφή: 

Το Δεύτερο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Β΄ Κ.Π.Σ.) αποτέλεσε σύνολο επιχειρησιακών προγραμμάτων για την εκτέλεση αναπτυξιακών έργων στην Ελλάδα, τα οποία χρηματοδοτούνταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Κράτος. Η περίοδος χρηματοδότησης κάλυπτε την πενταετία από το 1994 έως το 1999.

Ένα από τα προγράμματα του Β΄ Κ.Π.Σ. ήταν το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: "Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση" (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Ι), του οποίου την πολιτική ευθύνη υλοποίησης είχε αναλάβει το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.).
Η πρώτη φάση του προγράμματος «Αναβάθμιση Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Αιγαίου» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ Ι και του Γ' ΚΠΣ κατά την περίοδο 1996-1999.

Στοιχεία έργου: 

- Υποπρόγραμμα: 3
- Μέτρο/Ενέργεια: 3.1 / 3.1.β. , 3.3.η.2
- Έργο: Αναβάθμιση Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Αιγαίου/Εξοπλισμός Βιβλιοθήκης
- Φορέας Υλοποίησης: Πανεπιστήμιο Αιγαίου
- Υπεύθυνος Έργου: Κων/νος Μαν. Σοφούλης
- Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αιγαίο Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης Ίμβρου 3, 81100 Μυτιλήνη

Προϋπολογισμός - Ταμεία χρηματοδότησης: 

Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο): 720.000.000 δρχ

Ε.Τ.Π.Α. ( Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης): 100.000.000 δρχ

Στόχοι έργου: 

- Εκσυγχρονισμός hardware και software
- Εγκατάσταση νέας έκδοσης του προγράμματος Geac Advance και δημιουργία ενιαίου μηχανογραφημένου καταλόγου (Union Catalogue) σε μία κοινή βάση βιβλιογραφικών δεδομένων.
- Αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών δικτύου
- Εμπλουτισμός συλλογής με περίπου 20.000 βιβλία.
- Εμπλουτισμός της συλλογής με παλαιά τεύχη περιοδικών (έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) και συνέχιση συνδρομής υπαρχόντων επιστημονικών περιοδικών Παροχή υπηρεσιών online βιβλιογραφικών πληροφοριών.
- Διαμόρφωση χώρων Βιβλιοθήκης

Ανάλυση έργου: 

Κύριο αντικείμενο ήταν η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την αναβάθμιση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ώστε να υποστηρίζει αποτελεσματικά την εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα των Τμημάτων, τα οποία ήταν διεσπαρμένα σε τέσσερα (τότε) ακριτικά νησιά (Μυτιλήνη, Χίο, Ρόδο και Σάμο).