Αποθετήριο Γεωγραφικών Δεδομένων

Το Αποθετήριο Γεωγραφικών Δεδομένων αναπτύχθηκε στα πλαίσια της Πράξης «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αιγαίου» που χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" του ΕΣΠΑ 2007-2013 και αποτελεί μετεξέλιξη της ηλεκτρονικής υπηρεσίας Ψηφιακής Χαρτοθήκης της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Το Αποθετήριο Γεωγραφικών Δεδομένων έχει σκοπό την υποστήριξη της συλλογής, οργάνωσης, τεκμηρίωσης, επεξεργασίας, ανάλυσης, αναζήτησης, απεικόνισης και διάθεσης χωρικών δεδομένων που παράγονται ή χρησιμοποιούνται από την πανεπιστημιακή κοινότητα. Αποτελείται από μία Γεωπύλη (υλοποίηση μέσω ESRI Geoportal Extension) που ενσωματώνει υπηρεσίες

  • κατάθεσης
  • τεκμηρίωσης
  • αναζήτησης
  • προεπισκόπησης και
  • μεταφόρτωσης γεωχωρικών δεδομένων

Σκοπός υπηρεσίας είναι:

  • η ανάπτυξη μιας ενιαίας βάσης γεωγραφικών δεδομένων για τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου που θα εξασφαλίζει την αποφυγή συλλογής πολλαπλών όμοιων δεδομένων σε διαφορετικά σημεία του Ιδρύματος
  • η δημοσιοποίηση γεωγραφικών δεδομένων ή γεω-αναφερόμενου υλικού που έχει συσσωρευτεί από την πολύχρονη ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα του Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  • η εξασφάλιση της ποιότητας και ομοιογένειας των γεωγραφικών δεδομένων που παράγονται από τα Τμήματα του Ιδρύματος

Το Αποθετήριο Γεωγραφικών Δεδομένων διασυνδέεται λειτουργικά με το έργο «Υποδομή Χωρικών Δεδομένων Πανεπιστημίου Αιγαίου» που υλοποιήθηκε από το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες αναζήτησης, προεπισκόπησης και μεταφόρτωσης γεωχωρικών δεδομένων, επισκεφτείτε τη Γεωπύλη που βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Γεωπύλη Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πάροχος: 

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: