Οργάνωση


Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστήμιου Αιγαίου λειτουργεί ως αυτοτελής και αποκεντρωμένη υπηρεσία του Ιδρύματος και αποτελείται από:

Η δομή της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ακολουθεί τη δομή του Πανεπιστημίου και οι δραστηριότητες της οργανώνονται σε δύο επίπεδα:

  • Επίπεδο Διεύθυνσης (Κεντρική Υπηρεσία)
  • Επίπεδο Τμημάτων (Παραρτήματα)

Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης, της διεύθυνσης Βιβλιοθήκης προΐσταται Καθηγητής-Επόπτης. Τον Επόπτη αναπληρώνει στα καθήκοντα του ο προϊστάμενος της Κεντρικής Υπηρεσίας.

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστήμιου Αιγαίου αποτελεί τη μοναδική Βιβλιοθήκη στην Ελλάδα που διατηρεί Παραρτήματα σε έξι (6) νησιά:

  1. Μυτιλήνη
  2. Χίο
  3. Σάμο
  4. Ρόδο
  5. Σύρο
  6. Λήμνο

Παρά τη γεωγραφική διασπορά των έξι (6) Παραρτημάτων, αποτελεί μία ενιαία υπηρεσία με κοινή πολιτική τόσο σε θέματα βιβλιοθηκονομίας και επεξεργασίας του υλικού, όσο και σε θέματα στρατηγικής, σχεδιασμού και ανάπτυξης. Η λειτουργία των έξι (6) Παραρτημάτων της Βιβλιοθήκης εποπτεύεται και συντονίζεται από την Κεντρική Υπηρεσία στη Μυτιλήνη, η οποία έχει επίσης και την ευθύνη των επαφών με άλλους φορείς.